Foto: Lumos Autor: Oficiální zdroj Foto: LumosAutor: Oficiální zdroj

Recyklací stavebních odpadů rozumíme odvoz, třídění, zpracování stavebních odpadů a následnou přípravu k opětovnému použití. Množství odpadních stavebních materiálů vzniká při rekonstrukcích a opravách domů, každá nevyužívaná budova, určená ke zbourání, se stává stavebním odpadem. Téměř všechny tyto materiály lze znovu využít.

S recyklací stavebních hmot bylo u nás započato v 90. letech minulého století a od té doby je stavební odpad ve stále větší míře zpracováván a využíván. Patří sem zdivo, keramické obklady, beton, střešní tašky, dřevo, stavební sklo a plasty, asfaltové směsi, kovy včetně jejich slitin, kamení, ale i vytěžená hlušina a zemina. Zahrnuty jsou zde i izolační materiály a stavební hmoty s obsahem azbestu, ty však patří do nebezpečného odpadu. Ovšem pouze zpracování stavebních odpadů a určité využití ve stavebnictví nestačí, důležité je zvyšování jejich podílu při realizaci staveb. Nezbytné je i snižování podílu nebezpečných odpadů ve stavebnictví.

ČTĚTE TAKÉ:

Foto: Lumos Autor: Oficiální zdroj Foto: LumosAutor: Oficiální zdroj

Stavební a demoliční odpady jsou významným zdrojem druhotných surovin, nakládání s nimi je tedy vymezeno a upřesněno v Plánu odpadového hospodářství ČR a následně i krajů, i v Surovinové politice ČR. Stavební a demoliční odpad tvoří v souhrnu veškerého vyprodukovaného odpadu přibližně 25 % objemu všech odpadů. Není definován přímo v základních pojmech v § 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, a ani ve změně některých dalších zákonů či ve znění pozdějších předpisů. Lze jej však zahrnout do odpadu, vznikajícího při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, který je uveden v Katalogu odpadů ve skupině číslo 17.

Foto: Lumos Autor: Oficiální zdroj Foto: LumosAutor: Oficiální zdroj

Recyklace stavebních odpadů umožňuje získání kvalitních surovin pro stavební průmysl, do oběhu se totiž vrací jako plnohodnotný materiál, nahrazující jak nově vyrobené stavební hmoty, tak suroviny z přírodních zdrojů. Například stavební suť, stržený asfalt, betonové bloky a podobně jsou rozdrceny na zrno různé hrubosti, pak tříděny podle velikosti zrn a na základě svých vlastností opět využívány ve stavebnictví. Používají se do podloží náspů či budov, do základů, při výstavbě komunikací a podobně. Aby byl recyklovaný materiál opravdu kvalitní, a tedy znovu využitelný, je nutné dodržet správný technologický postup již od způsobu samotné demolice, přes třídění suti až po drcení.

Příště: Recyklace stavebních materiálů II. - Rozdělení a zpracování stavebního odpadu

Foto: Lumos