Podle ní dochází ke změnám v nájemních bytových vztazích mezi pronajímatelem a nájemcem, zejména ke změnám v určení výše nájemného po deregulaci podle zák. č. 107/2006 Sb. Novela určuje, jak u určení nájemného lze postupovat tam, kde regulace skončila. Kromě bytů, kde platilo regulované nájemné, se novela týká i bytů s nájmem na dobu neurčitou (a nájemným sjednaným dohodou) v případě, že se změnily okolnosti nájmu.

Dohoda, anebo určí nájemné soud

Tato novela přinesla zásadní věc: jestliže se pronajímatel bytu s nájemcem nedohodnou na výši nájemného, může pronajímatel nájemci písemně zvýšení nájemného navrhnout. Důležité je, že nájemník musí projevit s návrhem souhlas – konkrétně do dvou měsíců od doručení návrhu pronajímatele musí písemně sdělit, že se zvýšením nájemného souhlasí. Pokud tak neučiní, může se pronajímatel do tří měsíců obrátit na soud. Ten pak nájemné určí, přičemž se bude řídit výší obvyklého nájemného v příslušné lokalitě; konkrétně soud bude brát v potaz aktuální cenové mapy. Pokud k soudnímu jednání dojde, na nájemníka čeká jedna nevýhoda: soud mu určí nájemné od data podání návrhu, takže bude muset doplácet zpětně.

Co novela ještě přináší

Vedle stanovení výše nájemného je novinkou také časové omezení přechodu nájmu po smrti nájemce na jeho spolunájemníky. Ten, kdo žil s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti (a neměl vlastní byt), má dva roky na to, aby si nový byt našel nebo uzavřel na svou osobu nájemní smlouvu s pronajímatelem. Toto neplatí pro spolubydlící starší 70 let. Výjimku mají také nezletilí – těm skončí nájem v daném bytě v den 20. narozenin. Pokud je však spolužijící osobou někdo jiný než nájemcův příbuzný, přejdou na něj práva a povinnosti k nájemnímu bytu jenom v případě, že pronajímatel s jejím bydlením v bytě písemně souhlasil. To poukazuje na důležitost mít na začátku nájemního vztahu v pořádku potřebné dokumenty a podpisy.

Hlášení o spolubydlících

Novela zákona také určuje nájemci povinnost nahlásit písemně svému pronajímateli osoby, které s ním budou žít v najatém bytě (déle než dva měsíce), i změny vzniklé v průběhu nájmu (pokud se někdo z bytu odstěhuje, nebo s ním začne nově bydlet, případně když se nájemci narodí dítě nebo nájemce uzavře manželství). Pronajímatel je nově oprávněn také trvat na tom, aby v nájemním bytě žil počet osob přiměřený jeho rozloze.

Pro zlepšení komunikace

Bezpečnost a rychlost řešení případných havárií nebo vloupání do bytu by se měla zlepšit dalším novým opatřením: nájemce nyní musí hlásit pronajímateli svou dlouhodobou nepřítomnost v bytě. V tom případě má předat pronajímateli i kontakt na určenou osobu, která bude řešit například havárie nebo zpřístupní v nouzi pronajímateli byt.

Foto: www.thinkstock.cz