Odpovídá Pavel Ulrich, obchodní ředitel výrobce a distributora komínů Almeva.


Revizní zprávu potřebuje každý komín nebo spalinová cesta před uvedením spotřebiče do provozu. Součástí kolaudačního řízení je předložení zprávy o revizi spalinové cesty. Pokud není na komín připojen spotřebič, pak se revizní zpráva vystavuje na tzv. rezervní komín bez spotřebiče, a jakmile se na komín spotřebič připojí, je nutné revizi provést nově. Co se rekonstrukcí týče, tak pokud se rekonstrukce objektu komínu nikterak netýká a připojený spotřebič zůstane stejný, tak nová revize není potřeba a v platnosti zůstává dále revize spalinové cesty, která se provedla před rekonstrukcí. Právní předpisy hovoří o tom, že revize spalinové cesty se provádí před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, nebo při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, nebo před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, anebo před výměnou spotřebiče paliv, kdy výjimku tvoří spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty. Revize se také provádí po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.