POROTHERM RODINNÝ DŮM BUDOUCNOSTI

  Wienerberger Autor: archiv

 

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Státním fondem rozvoje bydlení a mediálními partnery Business Media CZ a JAGA Media vyhlašuje v rámci soutěže POROTHERM DŮM 2009 v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 29. 4.1993 v platném znění, novela ze dne 19. dubna 2008.

11. ročník veřejné anonymní architektonické soutěže na téma: Rodinný dům budoucnosti

1. Účel, poslání a předmět soutěže

1.1. Účel a poslání soutěžeÚčelem a posláním soutěže je vytvoření návrhů rodinných domů, které, při respektování současných, avšak především budoucích, dnes předvídatelných energetických, ekonomických i ekologických aspektů, charakterizuje vysoká architektonická úroveň, materiálová i technická vyspělost a cenová přijatelnost jak z hlediska výstavby, tak i užívání a které poskytnou každému členu rodiny maximální pohodu bydlení a vytvoří prostorové předpoklady pro harmonické soužití rodiny.

1.2. Předmět soutěžePředmětem soutěže jsou návrhy rodinných domů, které v architektonickém, projektovém a dispozičním řešení maximálně využívají možnosti kompletního cihlového systému POROTHERM včetně malt, omítek a ostatních výrobků Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. jako např. lícové cihly TERCA apod.Kompletním systémem POROTHERM se rozumí výrobky, případně technická řešení, která jsou uvedena v příručce „Podklad pro navrhování – Kompletní cihlový systém POROTHERM, 11. vydání – září 2007“. Podklad je možno získat u vyhlašovatele soutěže, v sekretariátu soutěže, k dispozici je na www.porotherm.cz.

 

2. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel

2.1. VyhlašovatelJméno: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.Zastoupen: Ing. Roman Busta, ředitel prodeje a marketinguSídlo:  Plachého 388/28, 370 46 České BudějoviceTel. / fax: tel.: 383 826 300; fax: 383 826 315e-mail: info@wienerberger.cz; roman.busta@wienerberger.com

2.2. Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele, zpracovatel soutěžních podmínek, sekretář soutěže, sekretariát soutěžeJméno: PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFITZastoupen: PhDr. Václav ChaloupeckýSídlo:  Pražská 16, 102 21 Praha 10Tel. / fax: tel.: 281 017 397; 602 642 514; fax: 281 017 399 e-mail: komunikace.pr@volny.cz

2.3. Přezkušovatel soutěžní dokumentace Jméno: Ing. arch. Jan Cach Sídlo:  Vršovická 8, Praha10, 101 00  Tel. / fax: tel.: 236 004 800; mobil: 776 709 748  e – mail: jan.cach@cityofprague.cz

 

3. Druh soutěže

3.1. Podle záměru řešeníSoutěž se vyhlašuje jako projektová.

3.2. Podle předmětu řešeníSoutěž se vyhlašuje jako architektonická a konstrukční.

3.3. Podle druhu účastníkůSoutěž se vyhlašuje jako veřejná anonymní.

3.4. Podle počtu vyhlášených kolSoutěž se vyhlašuje jako jednokolová.

4. Účastníci soutěže

4.1. Účast v soutěžiSoutěže se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení. Účast je umožněna každému, kdo vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v těchto soutěžních podmínkách.

4.2. Osoby vyloučené ze soutěžejsou ty osoby, které:se podílely na vypracování soutěžních podmínek a na vypsání soutěže,jsou členy poroty,jsou manžely, příbuznými v prvním stupni, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob.

4.3. Důvody pro vyloučení přihlášených soutěžních návrhů ze soutěžePorota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:

4.3.1. Nesplňují obsahové požadavky vypsání soutěže (viz bod 1.).

4.3.2. Neodpovídají formálním požadavkům soutěžních podmínek.

4.3.3. Nebyly doručeny ve stanoveném termínu.

4.3.4. Vykazují porušení anonymity.

Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální podmínky obsažené v těchto soutěžních podmínkách, je soutěžní porota povinna dle § 10, odst. 6, Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy nemohou být v soutěži oceněny. Mohou být posuzovány a odměněny pouze mimo soutěž.

 

5. Vyhlášení soutěže

Soutěž bude vyhlášena v Hospodářských novinách, informace o vyhlášení budou zveřejněny rovněž na internetových adresách: České komory architektů www.cka.cc, vyhlašovatele www.wienerberger.cz, mediálních partnerů soutěže, Vydavatelství Business Media CZ www.dumabyt.cz a Vydavatelství JAGA Media www.home-bydlení.cz, sekretariátu soutěže www.komunikace-profit.cz a na www.arch.cz, www.ckait.cz, www.casopisstavebnictvi.cz časopisu Stavebnictví,  www.stavebnictvi3000.cz vydavatelství VEGA; www.tvujdum.cz; www.fsv.cvut.cz; www.fa.cvut.cz; www.fa.vutbr.cz; www.tul.cz.

 

6. Soutěžní podmínky

6.1. Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně.

6.2. Soutěžní podmínky lze získat:u vyhlašovatele na adrese: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice, zákaznické centrum 844 111 123, fax: 383 826 315;e-mail: info@wienerberger.cz ; www.wienerberger.czv sekretariátu soutěže na adrese: PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10, tel.: 281 017 397; fax: 281 017 399; mobil. 602 342 514;e-mail: komunikace.pr@volny.cz; www.komunikace-profit.cz.

 

7. Soutěžní návrh, požadované přílohy a jejich obsah

Soutěžní návrh, vč. všech příloh, se odevzdává v neporušeném, neprůhledném, zalepeném obalu.

7.1. Podmínky anonymity soutěžního návrhuSoutěžní návrhy jsou pro hodnocení porotou prezentovány anonymně. Žádná část soutěžního návrhu nesmí být označena logem, popisem, podpisem, heslem ani jinou grafickou značkou, která by mohla vést k porušení anonymity.Za porušení anonymity bude považováno i uvedení polohy objektu (s výjimkou orientace ke světovým stranám), který je předmětem soutěžního návrhu, dále pak uvedení názvu ulice, místa, teritoria okolí stavby, vč. např. názvu řeky, lesa, kopce apod. anebo adresy lokality, a to i pokud jde o názvy či adresy smyšlené.

7.2. Závazný způsob označení soutěžních návrhůVšechny součásti soutěžního návrhu, t.j. obal, panel, obálky „Autor“ a „Zpáteční adresa“, průvodní textová zpráva, podklady pro propagaci soutěže budou označeny nápisem:SoutěžPOROTHERM DŮM 2009

7.3. Grafická část soutěžního návrhu

7.3.1. Výkresová dokumentace: situace v měř. 1:500 nebo 1:200 půdorysy všech podlaží v měř. 1:100 nebo 1:50minimálně dva řezy v měř. 1:100 nebo 1:50všechny pohledy v měřítku min. 1:100 nebo 1:50perspektivy (nejméně 2 ks), ev. axonometrie s dostatečnou vypovídací schopností.

7.3.2. Ponechává se na uvážení soutěžících, zda předloží další grafické přílohy. 

Soutěžní návrh musí být umístěn na jednom panelu. Panel musí mít velikost 700  x 1000 mm (orientace na výšku). Jako materiál panelu se stanovuje lehký materiál pro výstavní účely Kapaplast nebo Forex tloušťky 5 mm.

Vymezení pro označení identifikace na panelech:vpravo dole v rohu - rámeček 30 x 30 mm pro identifikační číslo návrhu,uprostřed dole – rámeček 200 x 50 mm pro umístění štítku se jménem autora vlevo dole – rámeček 200 x 50 mm pro název soutěže.

7.4. Průvodní textová zprávaPožaduje se ve dvou výtiscích formátu A4.

Průvodní textová zpráva musí obsahovat:stručné objasnění principů, které předložený soutěžní návrh charakterizujízákladní koncepci předloženého architektonického, konstrukčního a materiálového řešení. číselné údaje o stavbě: zastavěná plocha, velikosti místností, užitková plocha (viz ČSN 73 4301, obestavěný prostor (viz ČSN 73 4055).

Rozsah textu nesmí přesáhnout 2 strany formátu A4.

7.5. Podklady pro propagaci soutěže:Požadují se v digitální podobě na CD nebo DVD v těchto formátech:

 • Vektorové podklady:  *.DWG, *.DXF, *.DGN, *.CDR, *.PDF, *.AI, *.EPS
 • Rastrové podklady: *.TIFF, *.JPEG, (minimálně kvalita 8), minimální velikost A5 v rozlišení 300 DPI, tzn. 2500 x 1800 bodů.
 • Průvodní textová zpráva: *.DOC, *.RTF

Předávají se v zalepené obálce s označením „Podklady pro propagaci soutěže“.

7.6. Další přílohy

7.6.1. Obálka s označením „Zpáteční adresa“Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“ bude obsahovat jméno a adresu, na kterou je možné zaslat Protokol o průběhu soutěže a pozvánku na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Obálka dále může obsahovat případný nesouhlas autorů s otevřením obálky „Autor“, pokud návrh nebude oceněn.

7.6.2. Obálka s označením „Autor“. Obálka nadepsaná „Autor“ bude obsahovat jméno(a), adresu(y) s podpisy autora(ů), spoluautora(ů), dohodnutý procentuální podíl na případně získané ceně, údaje o bankovním spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy, kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže a štítek s označením předkladatele - autora. Rozměr štítku: 200 x 50 mm.Štítek bude, po otevření obálky autor, nalepen sekretariátem soutěže do rámečku 200 x 50 mm – viz bod 7.3.2. uprostřed dole na autorském panelu, který je pro umístění štítku se jménem autora určen.

Obálky s označením „Zpáteční adresa“ a „Autor“ musí být neprůhledné a zalepené.

 

8. Kritéria hodnocení

Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují (bez hierarchického rozlišení) následovně:

Celkové architektonické a dispoziční uspořádání, funkčnost a originalita řešeni s přihlédnutím k vyřešení problému soužití generací běžné rodiny. Řešení budoucích, dnes již předvídatelných aspektů ekonomických, energetických i ekologických, a to především z hlediska provozních nákladů, při poskytnutí maximálního pohodlí a standardního komfortu.               . Efektivnost využití kompletního cihlového systému POROTHERM.

 

9. Porota soutěže

9.1. Členové porotyPorota má devět řádných členů a dva členy - náhradníky. Bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto složení:

9.1.1. Řádní členové poroty závislí:Ing. Petr Veleba, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

9.1.2. Řádní členové poroty nezávislí:

 • Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ing. Tomáš Chromý, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 • Ing. arch. Jan Kozel, autorizovaný architekt
 • Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • Ing. arch. Iva Poslušná, PhD., VUT Brno
 • Ing. Jaromír Stránský, TU Liberec
 • Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • (předsedkyně poroty)
 • Ing. Jan Žemlička, autorizovaný inženýr

9.1.3. členové - náhradníci poroty nezávislí:

 • Ing. arch. Alexandr Kroha, autorizovaný architekt
 • Ing. arch. Radek Martišek, autorizovaný architekt

 

10. Ceny POROTHERM DŮM 2009 a ceny partnerů soutěže

10.1. Ceny společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

 • Hlavní cena POROTHERM DŮM 2009
 • stanovuje se ve výši (slovy: dvěstětisíckorunčeských)   200.000,- Kč

 

 • Cena společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 
 • stanovuje se ve výši (slovy: stotisíckorunčeských)   100.000,- Kč

10.2. Ceny partnerů soutěže:

 • Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj
 • stanovuje se ve výši (slovy: padesáttisíckorunčeských)  50.000,- Kč 

 

 • Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení
 • stanovuje se ve výši (slovy: padesáttisíckorunčeských)  50.000,- Kč

 

 • Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ
 • stanovuje se ve výši (slovy: padesáttisíckorunčeských)   50.000,- Kč

10.3. Termín vyplacení cen Ceny společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a ceny partnerů soutěže budou vyhlašovatelem a partnery soutěže vyplaceny do 50 dnů od konečného rozhodnutí poroty.

10.4. Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a §12 odst. 1 Soutěžního řádu ČKA může porota ve výjimečných případech rozhodnout o jiném rozdělení cen. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu.

10.5. Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěži

10.5.1. Ceny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2) písm. B) zákona č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

10.5.2. Ceny udělené v soutěži  fyzickým osobám budou podle § 36 odst. 2) písm. B) zákona č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů sníženy o daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle § 79 zákona č. 337/1992 Sb. O správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

 

11. Základní termíny soutěže

11.1. Ustavující zasedání porotyUstavující zasedání poroty soutěže se uskutečnilo dne 4. února 2009.

11.2. Vyhlášení soutěžeVyhlášení soutěže se stanovuje na 11. března 2009.

11.3. Termín pro podání a zodpovězení dotazů soutěžícíchTermín pro podání dotazů do sekretariátu soutěže, v písemné (vč. e-mail a fax) formě, (na jiné formy dotazů nebude brán zřetel), se stanovuje na 17. dubna 2009. Rozhodným datem je datum na poštovním razítku a datum přijetí zprávy e-mail.Termín pro zodpovězení dotazů je 11. května 2009. Rozhodným datem je datum na poštovním razítku a datum odeslání zprávy e-mail.Odpovědi budou všem zájemcům o účast v soutěži přístupné na internetových adresách (viz bod 5.) od 14. května 2009.

11.4. Datum odevzdání návrhů soutěžícímiOdevzdání soutěžních návrhů se stanovuje na 27. července 2009.

11.5. Datum hodnotícího zasedání porotyDatum hodnotícího zasedání poroty se stanovuje na 1. a 2. září 2009.Další zasedání se budou konat dle potřeby poroty.Závěrečné zasedání poroty se stanovuje na nejpozději 18. září 2009.

11.6. Lhůta k oznámení výsledků soutěže soutěžícímLhůta k oznámení výsledků soutěže soutěžícím se stanovuje na dobu pěti pracovních dnů po rozhodnutí poroty, resp. pěti pracovních dnů po schválení protokolu předsedou poroty a podepsání protokolu členy poroty. 

11.7. Oficiální vyhlášení výsledků soutěžeZáměrem vyhlašovatelů je oficiálně slavnostně vyhlásit výsledky 12. listopadu 2009. 11.8. Lhůta k proplacení cen a zvláštních cenLhůty k vyplacení cen a zvláštních cen se stanovují na dobu do 50 dnů ode dne vyhlášení výsledků.

 

12. Způsob předání a termín odevzdávání soutěžních návrhů

12.1. Přípustné způsoby předání soutěžních návrhůSoutěžní návrhy je nutné odevzdat v neporušeném, neprůhledném, zalepeném obalu osobně nebo kurýrem do sekretariátu soutěže na adrese PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10.

12.2. Termín odevzdávání soutěžních návrhůSoutěžní návrhy mohou být sekretariátu soutěže PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10, předávány v pracovní dny od 20. do 24. července 2009, v době od 9:00 hod. do 15:00 hod.

 

13. Odvolání soutěže

Soutěž smí vyhlašovatel odvolat jen ze závažných důvodů. Uvědomění o odvolání soutěže se musí provést stejným způsobem, jakým došlo k vyhlášení soutěže. Dojde-li k odvolání soutěže, je vyhlašovatel povinen poskytnout  přiměřené odškodné soutěžícím, kteří před odvoláním soutěžní podmínky převážně nebo zčásti splnili.

 

14. Řešení rozporů

Případné rozpory budou řešeny dle § 13 Soutěžního řádu České komory architektů.

 

15. Akceptování soutěžních podmínek

15.1. Souhlas vyhlašovatele, porotců, přezkušovatele soutěžních návrhů a sekretáře soutěže s podmínkami soutěžeSvou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, porotci, přezkušovatel soutěžních návrhů a sekretář soutěže, že se seznámili s podmínkami soutěže a zavazují se, že budou soutěžní podmínky dodržovat.

15.2. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěžeOdevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s podmínkami soutěže.

 

16. Autorská práva soutěžících

16.1. Autorská práva soutěžícíchAutoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.

16.2. Svolení k užití autorského dílaAutoři všech soutěžních návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely popularizace soutěže, pro vydání katalogu soutěžních návrhů, event. kalendáře o soutěži či jiných obdobných marketingových či PR produktů v souvislosti se soutěží.Autoři oceněných návrhů dále postupují vyhlašovateli a partnerům soutěže právo užívat při prezentaci soutěžních prací, popularizaci soutěže a v referencích k oceněným návrhům označení Hlavní cena POROTHERM DŮM 2009, Cena společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj, Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení a Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ. Užití autorského díla pro jiné účely, než je uvedeno v těchto soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné další svolení autorů a na dohodu s nimi.

16.3. Souhlas soutěžících s vystavením návrhůOdevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas i s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých návrhů v rámci propagace soutěže a jejich výsledků.

 

17. Zveřejnění výsledků soutěže

Vyhlašovatel zveřejní výsledek soutěže oficiálně dne 12. listopadu 2009 a následně prostřednictvím vybraných periodik.

 

18. Dokumentace soutěžních návrhů

18.1. Dokumentace oceněných návrhů Dokumentace oceněných návrhů se stává majetkem vyhlašovatele soutěže.

18.2. Dokumentace neoceněných návrhůDokumentace neoceněných návrhů zůstává do skončení soutěže, tj. do oficiálního slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, v archivu sekretariátu soutěže.Soutěžní panely neoceněných návrhů mohou být, po ukončení soutěže, na vyžádání vráceny autorům. Vrácení je nutno písemně (vč. e-mail nebo faxu) vyžádat u vyhlašovatele nebo v sekretariátu soutěže do 31. prosince 2009. Po uplynutí této doby budou nevyžádané neoceněné návrhy skartovány.

 

19. Protokol o průběhu a výsledcích soutěže

19.1. Vypracování protokolu Na základě zápisů o jednání a rozhodnutí poroty a na základě dalších  skutečností souvisejících s průběhem soutěže, vypracuje po konečném rozhodnutí poroty sekretariát soutěže Protokol o průběhu a výsledcích soutěže. Protokol schvaluje předseda poroty, spolupodepisují členové poroty. 

19.2. Obsah protokoluProtokol o průběhu a výsledcích soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně údajů o hlasování poroty, zprávu přezkušovatele soutěžní dokumentace, rozhodnutí o vyloučení soutěžních návrhů, které nesplnily soutěžní podmínky ze soutěže, rozhodnutí o udělení cen a zvláštních cen, seznam soutěžních návrhů s uvedením autorů, prezenční listiny jednotlivých zasedání poroty a další, pro charakteristiku průběhu soutěže důležité informace.  Do Protokolu o průběhu a výsledcích soutěže se zaznamenávají i odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito členové výslovně požádají.

19.3. Distribuce protokoluKopii Protokolu o průběhu a výsledcích soutěže zašle sekretariát soutěže, poté, co je protokol předsedou poroty schválen a  členy poroty podepsán,  účastníkům soutěže, vyhlašovateli, České komoře architektů a partnerům soutěže.

 

20. Rozhodnutí poroty

Rozhodnutí poroty v této soutěži je konečné a nelze proti němu podat protest.

 

21. Ustanovení o právních předpisech, podle nichž se soutěž koná

Soutěž byla připravena a bude probíhat v souladu se Soutěžním řádem ČKA v platném znění.

 

22. Schválení soutěžních podmínek

22.1. Tyto soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty, konané dne 4. února 2009.

22.2. Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne  27. února 2009.

22.3. Tyto soutěžní podmínky byly Českou komorou architektů prohlášeny za regulérní dopisem č.j.: 397-09/Tu/Ce ze dne 9. března 2009.