Po staletí byl hlavním stavebním materiálem kámen, později lámaný kámen spojovaný jílem či vápennou maltou s příměsí jílu, souběžně dřevo, později vznikla sušená cihla z hlíny, pálená cihla. V současnosti jsou velmi žádané tvárnice z betonu, škvárobetonu, pilinobetonu, křemeliny, plynosilikátu a pěnosilikátu. Nesmíme zapomenout na maltu a beton. Autor: archiv Hledisek, dle kterých můžeme rozdělovat dosavadní stavební hmoty, je několik. Např. zda se použijí k výstavbě vnější nebo vnitřní konstrukce (střechy, stropy, vnitřní a vnější stěny), nebo dle jejich druhu - materiálu (beton, omítky, na bázi azbestu nebo sádry, sádrokarton, sypké, zeminy, pálený keramický střep hutný, plasty, pěnosklo apod.). Stavební materiály se dále hodnotí z hlediska tepelnětechnického a vlhkostního, které se provádí výpočtově, popř. expertizním posouzením nebo kombinací obou metod (zjišťuje se nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, tepelný odpor konstrukce, součinitel prostupu tepla Autor: archiv stavební konstrukcí, zkondenzované množství páry uvnitř stavební konstrukce, celoroční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry, pokles dotykové teploty podlahy, u okenních výplní součinitel spárové průvzdušnosti). Velmi důležité je znát u stavebních hmot jejich stupeň požární bezpečnosti. Ochrana proti hluku, který se může šířit z venkovního prostoru do stavebního objektu, z místností mezi sebou navzájem nebo z technických zařízení jako jsou např. výtahové stroje, se provádí útlumem zvuku využitím vzduchové neprůzvučnosti obalových konstrukcí, akustických clon, dělicích konstrukcí nebo i pohltivými obklady. Autor: archiv Z hlediska zdravotní nezávadnosti by stavební materiály neměly obsahovat azbest, formaldehyd, a některé toxické látky, které se uvolňují z podlahových krytin a nátěrů. Ty poškozují lidský organismus tak, že v něm mohou vyvolávat negativní toxické, alergické a karcinogenní účinky. Stavební látky vlivem atmosférického prostředí s různým obsahem škodlivin a vlivem povětrnosti podléhají různým typům koroze, proto je nutné je opatřovat ochrannou povrchovou úpravou, která je odvislá od konkrétního druhu stavebního materiálu (kámen, dřevo, kov, obklady, cihly, tvárnice, beton). - Olga Koníčková -