Musíme vytvořit nové energetické podvědomí – zacházet úsporně s energií, neboť je cennější, než jak to vyjadřují dnešní ceny energií. Musíme se naučit lépe využívat nabídky přírody a být připraveni investovat do čistšího životního prostředí. Věděli jste například, že snížení pokojové teploty asi o 2 stupně ušetří asi 12 % topné energie domácnosti? To je – vztaženo na použití koncové energie-pětkrát více, než lze například ušetřit úplným odmítnutím elektrického osvětlení. V oblasti pokojových teplot může kromě energeticky orientovaného plánování a orientace budovy (např. k jihu) značně snížit spotřebu energie také zlepšení tepelné izolace. „Roční spotřeba energie a zatížení životního prostředí“ přesvědčivě dokazuje, že při stejně dobré tepelné izolaci (podle nařízení pro tepelnou izolaci z roku 1995) je ekologická výhodnost tepelného čerpadla ve srovnání s olejovým topením podstatně vyšší. Spojení nadprůměrné tepelné izolace budovy a vyššího využití obnovitelných energií vede k úsporám fosilních zdrojů energie a ochraně životního prostředí. Energie a životní prostředí Víte, že uhlí, ropa a zemní plyn, tzv.fosilní zdroje energie, pokrývají v Německu ještě z 90 % potřebu primárních zdrojů energie? A jinde ve světě tomu není jinak. Ačkoli jsou tyto zdroje energie k dispozici v omezeném množství, spotřebováváme je s naprostým klidem. Kromě toho je výroba energie z fosilních zdrojů energie spojena se vznikem plynů a zbytkových látek zatěžujících životní prostředí. Oxid uhličitý (CO2) například vzniká při každém procesu hoření, ať topíte nebo jedete autem. Přitom je nesporné, že další obohacování atmosféry země CO2 může vést ke klimatické katastrofě. Od primární energie k užitné energii Pokud jsou používány pouze fosilní zdroje energie, něco se ztrácí. Je třeba přeměňovat primární energii na sekundární. Přitom celá třetina se při této přeměně ztrácí. To co zůstává je koncová energie, kterou máme k dispozici. Ovšem i z ní se třetina ztrácí ve formě odpadního tepla, tření nebo výkonových ztrát. Pouze poslední třetina je užitná energie ve formě tepla, světla a síly. Primární energie = v přírodě se vyskytující zdroje energie jako uhlí, ropa a zemní plyn; Sekundární energie = nosiče energie získané přeměnou z primárních zdrojů jako benzín, topný olej, elektřina; Koncová energie = uživatelem používaná energie, může to být jak primární tak sekundární energie, přičemž podíl energie sekundární je převažující; Užitná energie = uživatelem použitá forma energie po přeměně jako topné teplo, mechanická práce, světlo atd. Chceme-li skutečně udělat něco smysluplného pro životní prostředí, je použití tepelného čerpadla dalším a správným krokem, neboť tímto způsobem se značně snižuje zatížení životního prostředí zbytkovým teplem a škodlivinami.