Přinášíme informace České komory architektů o zařazení profesních výkonů podléhajících režimu autorizace v souvislosti se změnou sazby daně z přidané hodnoty do jednotných klasifikací. Dopady ustanovení zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty na výkon profese autorizovaných architektů. Veškeré služby spojené s činností výkonu profese architektů, inženýrů a projektantů se zařazují do základní, tj. 19 % sazby DPH. Žádná z níže uvedených činností není zařazena do položek přílohy č. 2, která pro vybrané služby stanovuje sníženou sazbu DPH.

Veškerá projektová činnost tedy podléhá sazbě daně 19 %.

V souladu se Standardní klasifikací produkce (SKP) vydané ČSÚ a zatříděním do jednotných klasifikací přísluší níže uvedeným činnostem autorizovaných architektů, inženýrů, popřípadě techniků v rámci poskytovaných odborných výkonů a souvisejících služeb [§ 46a odst. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 17, 18 a 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů] klasifikační kódy, pro které stanovuje citovaný zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty následující sazby DPH.

[1] vypracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů

zatříděno: 74.20.51 plány městské zástavby 19 % DPH

[2] vypracování projektové dokumentace staveb domů bytových, domů rodinných, staveb nebytových (ve všech výkonových fázích)

zatříděno: 74.20.32 projektová činnost pro konstrukce budov 19 % DPH

zatříděno: 74.20.33 projektová činnost technického vybavení budov a rozvodu energií 19 DPH

zatříděno: 74.20.34 projektová činnost pro inženýrské stavby 19 % DPH

zatříděno: 74.20.35 projektová činnost pro výstavbu výrobních stavebních objektů 19 % PH

[3] vypracování projektové dokumentace zahradních a krajinářských úprav včetně územně plánovacích podkladů a příslušných částí územně plánovací dokumentace

zatříděno: 74.20.52 plány úpravy krajiny a okolí staveb 19 % DPH

[4] provádění stavebně architektonických nebo urbanistických průzkumů pro bytovou i nebytovou výstavbu

zatříděno: 74.20.2 služby architektonické, stavitelské a podobné 19 % DPH

[5] vydávání odborných stanovisek a statistických posudků pro domy bytové, domy rodinné, stavby nebytové

zatříděno: 74.30.15 ostatní služby technické inspekce 19 % DPH

[6] zpracování dokumentace a posudků pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány

zatříděno: 70.20.31 technická expertíza, poradenství a služby s tím související 19 % DPH

[7] vypracování projektové dokumentace interiéru staveb bytových i nebytových

zatříděno: 74.84.13 služby speciální návrhářské 19 % DPH

[8] provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací staveb domů bytových, domů rodinných, výstavby nebytové

zatříděno: 74.20.60 stavební asistence související s realizací stavebního projektu 19 % DPH

[9] vedení realizace stavby a vedení realizace jednoduché stavby domů bytových, domů rodinných, staveb nebytových

zatříděno: 74.20.60 stavební asistence související s provedením stavebního projetu 19 % DPH

[10] provádění geodetických měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce pro stavbu domů bytových, domů rodinných, staveb ostatních

zatříděno: 74.20.23 ostatní služby architektonické, stavitelské a podobné 19 % DPH, ostatní služby vyžadující expertízu architektů, např. návrhy a předvedení materiálu, příprava stavebních výkresů, služby poskytované stavebními dozorci, vyměřovači a jinými techniky pro řízení stavby (jako zeměměřičské práce, vymezování pozemků, rozpočty atd.)

[11] zastupování stavebníka na podkladě zmocnění při územním, stavebním, kolaudačním řízení stavby domů bytových, domů rodinných, staveb ostatních

zatříděno: 74.20.60 stavební asistence související s realizací stavebního projektu 19 % DPH

[12] poradenství ve výstavbě při stavbě domů bytových, domů rodinných, staveb ostatních

zatříděno: 74.20.21 poradenské a přípravné projektové služby v architektuře a stavitelství 19 % DPH

Zdroj: Česká komora architektů