Přibližně před měsícem proběhla v Praze 6 zajímavá výstava, která přiblížila plánované či již probíhající stavební projekty v šesté městské části. Protože „šestka“ patří mezi exponované pražské lokality a odjakživa patřila mezi architektonicky zajímavé lokality (namátkou jmenujme například kolonii Baba, Vítězné náměstí nebo hotel International…), vybíráme z několika desítek představených projektů ty nejzajímavější. Šestice chystaných projektů, které jsme vybrali, zahrnuje nejen aquapark Petynka, ale i chystané bytové soubory Běžecká a Sladovny. O některých projektech v šesté městské části jsme již psali. Aquapark na Petynce Autor: archiv Městská část Praha 6 se ve svém programovém prohlášení na příští dva roky 2004 - 2006 zavázala zrekonstruovat areál Petynka tak, aby vznikl plnohodnotný aquapark. První etapa rekonstrukce byla započata výstavbou venkovního toboganu v roce 2003 a venkovního hřiště pro plážový volejbal. V roce 2004 byla zahájena letní sezóna již v nových šatnách s moderním zázemím a nejmodernější čisticí technologií při úpravě vody. V následujících etapách bude vybudován krytý 25metrový bazén, vodní atrakce jako tobogany, vodní labyrint, divoká řeka, skluzavky, relaxační bazén, sauna atd. Hala vodních sportů bude podle investora doplněna o příslušné zázemí včetně restaurace. Parkoviště bude zřízeno před areálem, částečně i v podzemí. Současným provozovatelem areálu je společnost. Dokončený aquapark na Petynce výrazně obohatí infrastrukturu a služby šesté městské části. Bydlení na Špitálce Záměr zástavby v oblasti Špitálky řeší využití území pro výstavbu rodinných vil a v severozápadní části pozemku pro sport a dětské hry i jako oddechové parkové plochy. Celkem zde autoři řešení navrhli výstavbu 21 obytných vil s průměrnou velikostí parcely 1020 m2, vily jsou přístupné ze stávajících komunikací. Koncepce vychází z prostorových os v širším území: území rozděluje pěší cesta se schodišti a stromořadím v ose ulice Zengrova. V nejvyšším místě na ose ulice Na Kodymce má být umístěna architektonická dominanta - věž s hodinami a zvonem. V návaznosti na věž je v západní vyvýšené části navržen veřejný prostor, který autoři architektonické koncepce nazývají „Akropole“. Ten je určený kompozicí kruhové cesty. Prostor zahrnuje veřejnou sportovní plochu s umělým povrchem, dětské herní prvky, mlatovou plochu, doplněné parkovými travnatými plochami, vysokou zelení a prvky parteru. Na Hanspaulce Autor: archiv Areál bytových a rodinných domů je situován ve svahu nad usedlostí Kotlářka, s výhledem na centrální část Dejvic i Pražský hrad. Lokalita svým umístěním tvoří předěl mezi rozvolněnou vilovou zástavbou Hanspaulky a kompaktnější zástavbou dejvické kotliny. Na pozemku o rozloze cca 37.000 m2 je umístěno 29 objektů s celkem s 45 bytovými jednotkami, z toho sedm objektů má charakter rodinných dvojdomů. Bytové domy jsou koncipovány se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Většina objektů je navržena v jednoduchém kubickém tvarosloví, všechny objekty mají ploché střechy. V rámci výstavby areálu dojde k sanaci svahu, pěší cesta Na Kotlářce bude vedena ve své trase, ale výškově bude upravena. Bezbariérový prostup lokalitou bude zajištěn přes nově budovanou komunikaci „Dolní“. Nové byty v Běžecké Polyfunkční objekt je koncipován jako úzký dlouhý tubus o čtyřech nadzemních podlažích, na podnoži podzemního podlaží částečně vystupujícího nad terén. Funkční náplní objektu je víceúčelové zařízení pro ubytování, kulturu, sport, zdravotnictví a administrativu. V rámci ubytovací kapacity je naplánováno celkem 29 bytových jednotek, v 1. NP je navrženo cca 1000 m2 pronajímatelných ploch. V podzemním podlaží jsou umístěny garáže. Celková architektonická koncepce stavby vychází z nutnosti začlenit objekt do okolního prostředí, tvořeného převážně tribunami okolních sportovních stadionů. Tomu odpovídá zejména protáhlý tvar nadzemní části objektu a výrazné nepravidelné ustoupení jednotlivých podlaží s terasami. Bytový dům Šlikova Autor: archiv Bytový dům, který je z větší části již prodán, je pohledově koncipován jako solitérní prvek, respektující hladinu stávající zástavby břevnovského svahu, urbanisticky doplňuje mezeru v blokové zástavbě Břevnova, mezi ulicemi Šlikovou a Bělohorskou. Objekt je situován na osu ulice Pod Drinopolem. Výškově je budova rozčleněna na dvoupodlažní hmotu soklu, který z pohledu ze severu nepřevyšuje reliéf svahu, třípodlažní obloukovitě tvarovanou hmotu do ulice Zúžená a hlavní hmotu objektu o 6 NP, vystupující nad niveletu ulice Šlikovy. Výraz objektu je odlehčen balkonovými horizontálami v kontrastu s výraznou vertikálou prosklení osy severního průčelí a přerušením průběžných balkonů na jižním průčelí. Hmota je ukončena segmentově zaklenutým prvkem zastřešení ustupujícího podlaží a teras. Celková výška objektu je 2 PP a 9 NP včetně ustupujícího podlaží. Kapacita objektu je celkem 41 bytových jednotek a deset samostatných nebytových prostor (ateliérů). V podzemních patrech jsou umístěny garáže se 42 stáními, 9 parkovacích stání je umístěno na pozemku. Rezidenční čtvrť Sladovny Autor: archiv Centrum zástavby areálu tvoří původní budovy sladovny s charakteristickými komíny, které jsou v rámci projektu revitalizovány. Ostatní stavby areálu jsou bourány, pozemek je zastavován novými objekty. Celkem je v areálu navrženo 43 obytných domů s kapacitou 604 bytových jednotek o průměrné velikosti jednoho bytu 66,9 m2 a s 820 parkovacími a odstavnými stáními (724 stání v podzemních hromadných garážích). Objekty mají 5 - 7 NP. V parteru nových budov a v objektech původních sladoven budou umístěny komerční plochy. Západně od areálu na svahu pod stadionem Juliska je ponechán pás zeleně. O projektech Aquapark Petynka Investor: Městská část Praha 6 Projektant: Rössler Rybář architekti Realizace: 2003 - 2006 Bydlení Špitálka Na Špitálce, Na Kodymce, Na Fišerce, Neherovská, k. ú. Dejvice Investor: Trade Center Praha, a. s. Projektant: Pata & Frydecký architekti, s. r. o. Obytný komplex Hanspaulka Lokalita: ul. Na Míčánce, Na Klimentce, k. ú. Dejvice Investor: ING Real Estate Development CZ Projektant: Ateliér 8000, spol. s r. o., Arch. kancelář Radko Květ, D3A Stanislav Fiala Realizace: 2004 - 2006 Autor: archiv Bytový soubor Běžecká Investor: KAA - dev', s. r. o. Projektant: 4A architekti, s. r. o. Realizace: 05/2003 - 02/2005 Reziden