Skanska ŽS je teprve čtvrtou zahraniční společností, která se díky absolvovanému auditu může ucházet o zakázky na britských železnicích. Společnost Skanska ŽS a.s., s ohledem na své specifické profesní zaměření, rozšiřuje svoje aktivity i mimo území České republiky. Kromě sousedních zemí, jako je Slovensko a Polsko, hodlá spolupracovat především se sesterskými společnostmi v rámci skupiny Skanska a zajišťovat pro ně speciální práce na kolejových stavbách. Práce na železniční infrastruktuře podléhá specifickým pravidlům a jednou ze zásadních podmínek pro práci na železnici ve Velké Británii (státní společnost Network Rail) je absolvování auditu a získání certifikátu Link-up. Předmětem auditu je objektivní zjištění, jak má společnost, která se uchází o práci na železnici ve Velké Británii, zvládnutý systém zejména managementu jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, řízení stavebních prací, personální politiky, pracovního práva a pojištění společnosti za škody způsobené stavební činností. Vlastnímu auditu předcházela důkladná příprava, která spočívala ve studiu náročného a podrobného dotazníku, formulacích adekvátních přesných odpovědí a v soustředění dokumentace systému managementu jakosti, EMS a zaváděného systému BOZP, souvisejících směrnic, rozhodnutí a příkazů GŘ a dalších interních a externích dokumentů a postupů. Ve fázi přípravy na audit byla velkým přínosem podpora společnosti Skanska UK. Tato společnost již audit absolvovala. Výsledek auditu byl přesvědčivě pozitivní. Dle sdělení auditora je společnost Skanska ŽS a.s. teprve čtvrtou zahraniční společností), která s úspěchem absolvovala Link-up audit a tím byla oficiálně kvalifikována pro práci v síti Britských železnic.