Výtah ze Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního Programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1.1.1999 Podle směrnice MŽP bude Státní fond životního prostředí v roce 1999 poskytoval finanční podpory na využití obnovitelných zdrojů energie v rámci jednotlivých vyhlášených programů. Jedním z těchto programů je program náhrady vytápění elektrickými přímotopy a pevnými fosilními palivy za vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách(včetně rodinných domků) a budovách občanské vybavenosti (včetně sociální péče) a dále na vytápění tepelnými čerpadly v nově budovaných obytných budovách(včetně rodinných domků) a budovách občanské vybavenosti (včetně sociální péče) lze požádat o poskytnutí finanční podpory.Tento program je výhradně určen pro tepelná čerpadla na vytápění jednoho nebo malé skupinky objektů. Maximální výkon tepelného čerpadla by měl být 50W na 1 m2 vytápěné plochy. Na výkon nad tento limit se již podpora neposkytne.Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je splnění současně platných standardů pro zateplení budov, volba systému tepelného čerpadla, jeho vhodné zasazení do topné soustavy, tzn. Zejména bezpodmínečné zajištění ohřevu teplé užitkové vody. Minimální průměrný roční topný faktor(účinnost) tepelného čerpadla musí být 2,5. Další podmínkou je, že v dlouhodobém výhledu nebude v daném místě realizována výstavba teplárenské sítě a že zde není zaveden zemní plyn ani nejsou zahájeny přípravné práce na jeho zavedení. Podle směrnic zmíněného programu bude finanční podpora pro obyvatelstvo poskytnuta formou dotace a to až do výše 20% ze základu pro výpočet této podpory. Základem pro výpočet podpory jsou realizační náklady. Výše poskytnuté podpory je však zároveň omezena pevnou částkou, která je pro tento program stanovena na 8.000,-Kč/kW tepla. Tato pevná částka nemůže být překročena. V praxi to znamená, že například majitel RD o velikosti vytápěné plochy 100 m2 a s realizačními náklady 150.000,-Kč na náhradu přímotopného topení tepelným čerpadlem může požádat o dotaci ve výši: 0,2 x 150.000 30.000,-Kč Při vytápěné ploše RD 100 m2 a při stanoveném limitujícím výkonu tepelného čerpadla 50W/m2 je limitující spotřeba tepla: 100 x 50 = 5.000 W = 5kW tepla Při pevné částce 8.000 Kč/kW tepla je omezující částkou na výši poskytnuté dotace částka: 5 x 8.000 =40.000,- Kč Poskytnutá dotace nemůže podle směrnice překročit částku 40.000,-Kč.Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci je nižší, může být tedy majiteli RD poskytnuta dotace ve výši 30.000,- Kč . Finanční podpora formou dotace např. pro obce, rozpočtové a příspěvkové organizace činí max. 30% ze základu pro výpočet podpory. Tito žadatelé mohou však ještě požádat i o finanční podporu formou půjčky. Omezující pevná částka pro výši půjčky je 16 000 Kč/kW tepla a max. výše půjčky je 30% ze základu pro výpočet podpory. Úrok z poskytnuté půjčky je 3% a max. doba splatnosti 10 let. Finanční podpora bytovým družstvům, akciovým společnostem nebo podnikatelům bude poskytnuta pouze formou půjčky a to až do výše 60% ze základu pro vpočet podpory. Úrok v tomto případě činí 7% a doba splatnosti je 10 let. Při žádosti o poskytnutí finanční podpory je třeba, aby žadatel vyplnil formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR a předložil jej s potřebnými doklady kanceláři SFŽP ČR. Při vydání kladného rozhodnutí min. život. Prostředí o poskytnutí podpory, předloží žadatel o podporu další podklady k přípravě smlouvy o poskytnutí podpory. Podrobný seznam dokladů je uveden v této směrnici.