Smlouvu o dílo upravuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Zhotovitel se v ní zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava věci nebo její části. ( Zdroj: czech.cz)