vlastník domu čp. ve ….. jako pronajímatel a ……. bytem …….. jako nájemce uzavírají mezi sebou tuto smlouvu o nájmu bytu podle § 685 a násl. Občanského zákoníku: Článek 1 Pronajímatel pronajímá touto smlouvu nájemci k účelům bydlení byt č. … situovaný v … poschodí a pozůstávající z následujících místností: kuchyně, … pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC, sklepa, … o celkové výměře obytné plochy … m2. Článek 2 Byt je vybaven:

ústředním/etážovým vytápěním, zařízením na dodávku teplé vody, elektrickým/plynovým sporákem, kuchyňskou linkou … Článek 3 Spolu s bytem je nájemce oprávněn užívat tato společná zařízení v domě:

prádelnu a sušárnu, stání na parkovišti, kočárkárnu, společnou TV anténu, ………… Článek 4 Nájemné činí …. Kč ročně, …. Kč měsíčně a je splatné vždy do …. každého měsíce. Nájemné zahrnuje rovněž užívání společných zařízení v domě. V nájemném není zahrnuta cena za dodávku tepla a teplé vody, odvoz odpadků, úklid společných prostor, …. jiné služby. Ceny služeb se rozúčtují podle ročního vyúčtování za příslušný kalendářní rok nejdéle do …. dne měsíce následujícího po obdržení příslušného vyúčtování. Poplatek za užívání výtahu činí …. Kč měsíčně a je splatný spolu s nájemným. Článek 5 Nájemce se seznámil se stavem pronajímaného bytu, přebírá byt bez závad, způsobilý k okamžitému nastěhování a bydlení. Článek 6 Nájemce prohlašuje, že byt bude užívat sám se svou rodinou a že jej ani jeho část dále nepronajme jiné osobě. Nájemce je/není po předchozí dohodě a písemném souhlasu pronajímatele oprávněn dočasně pronajmout/přenechat k bezplatnému užívání část bytu do podnájmu. Poskytnutí podnájmu bez dohody s pronajímatelem a bez jeho souhlasu zakládá důvod pro ukončení nájemní smlouvy. Článek 7 Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání najatého bytu. Opravy, které se během užívání bytu vyskytnou a týkají se …. zabezpečuje a hradí pronajímatel. Ostatní potřebné opravy a údržbu bytu hradí nájemce. Potřebu provedení oprav je nájemce povinen pronajímateli včas oznámit. Vylepšení bytu na přání nájemce zajistí pod dohodě s pronajímatelem nájemce/pronajímatel, přičemž úhrada nákladů bude provedena …. . Vylepšení bytu na přání pronajímatele zajistí pronajímatel na vlastní náklady. Nájemce je v tomto případě povinen umožnit pronajímateli přístup do bytu k provedení příslušných prací. Článek 8 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu … let. Jestliže při uplynutí této doby nebude nájemní poměr ukončen, prodlužuje se její platnost o další … roky za nezměněných podmínek/s následujícími změnami:… . Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nájemní poměr začíná dnem … . Článek 8 Nájemní smlouva může být vždy ukončena dohodou stran. Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, řídí se oprávnění stran smlouvu vypovědět právními předpisy platnými v době výpovědi. Po skončení nájmu je nájemce povinen předat pronajímateli byt v řádném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Článek 9 Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. V ….. dne ….. …………… ………. pronajímatel nájemce