uzavřená v …… dne ….. mezi ….., a. s. se sídlem v ….. IČO ….. za kterou jedná ….. dále jen oprávněným a panem …… trvalé bydliště ….. r. č. ….. dále jen povinným. Článek 1 Povinný je na základě kupní smlouvy ze dne …../směnné smlouvy ze dne ….. dohody o vydání věci ze dne ….., darovací smlouvy ze dne ….., vydržení potvrzeného JUDr. ….., notářem v ….. notářským zápisem N …. NZ …. ze dne …. vlastní výstavby (viz např. kolaudační rozhodnutí č. ….. z …. vydané ….) rozhodnutí o vyvlastnění vydaného …. dne ….. č. j. …. výlučným vlastníkem/spoluvlastníkem ideální …/…těchto nemovitostí: - dům v obci ….. , kat. úz. …., č. p. …, spolu s pozemkem č. parc. …. o výměře …., zastavěná plocha - pozemek v obci ….., kat. úz. …., č. parc. …, o výměře _, zast. plocha (les, ost. plocha, pastviny, role, zahrada, sad, vodní plocha, vinice) - byt v obytném domě v obci ….., kat. úz. …, č. p. …, … kategorie, v … patře, o rozloze …, pozůstávající z … místností, kuchyně, sociálního zařízení, sklepní kóje, balkónu/lodžie, terasy. Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v …. na listu vlastnictví č. … pro kat. území …… a obec ….. a prohlašuje, že na těchto nemovitostech neváznou žádné závady, které by bránily nebo omezovaly vlastníka ve volné dispozici s tímto majetkem, které by bylo třeba touto smlouvou zvlášť vypořádat, či na které by oprávněného musel alespoň upozornit. Povinný se zavazuje, že bez souhlasu oprávněného svoje výše uvedené nemovitosti nepronajme, nezatíží žádným věcným břemenem a ani nezřídí na nich zástavní právo. Článek 2 1. Povinný se zavazuje pro případ, že by chtěl v čl. 1 uvedené nemovitosti jakýmkoliv způsobem zcizit, tyto nejdříve nabídnout ke koupi oprávněnému za cenu Kč …, slovy ….. . 2. Účastníci se současně dohodli na tom, že povinná strana zřizuje k předmětným nemovitostem předkupní právo a dále na tom, že povinný zřizuje toto právo ve prospěch oprávněného jako věcné právo, a to za úplatu/bezúplatně. Oprávněný toto věcné právo přijímá. 3. Trvání předkupního práva činí … roky od vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. 4. Tato smlouva zavazuje i právní nástupce smluvních stran. Článek 3 1. Po dobu trvání předkupního práva se oprávněný zavazuje platit povinnému úhradu za každý započatý rok trvání předkupního práva ve výši …. Kč (slovy …. korun českých). 2. Úhrada je splatná předem ve výroční den podpisu této smlouvy. Pro rok uzavření této smlouvy je úhrada splatná do 3 týdnů poté, co katastrální úřad oznámí oprávněnému vklad předkupního práva touto smlouvou založeného do katastru nemovitostí. Článek 4 1. Podle této smlouvy lze na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu v ….. o povolení vkladu práv touto smlouvou založených zapsat do katastru nemovitostí předkupní právo ve prospěch oprávněného k nemovitostem uvedeným v čl. 1. 2. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podá oprávněný. Náklady s tím spojené hradí oprávněný. Článek 5 1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 2. Tato smlouva je vyhotovena v … vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží účastníci smlouvy a …vyhotovení bude zasláno katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na vklad. ………………. .………. za oprávněného povinný