Pokud k ohřevu užitkové vody používáte plynový průtokový ohřívač, můžete snížit svoji spotřebu zemního plynu tím, že budete v době své nepřítomnosti přes den a v každém případě v době delší nepřítomnosti uzavírat přívod plynu a tím zhasnete zapalovací plamínek, který jinak hoří trvale. Jeho spotřeba u velkého průtokového ohřívače odpovídá asi 0,5 % výkonu hlavního hořáku (to je asi 60 m3 zemního plynu ročně a při dnešních cenách zemního plynu, která je 7,11, Kč/m3, můžete ročně ušetřit asi 427,-Kč ) Pro hospodárný provoz plynového průtokového ohřívače vody je třeba mít správně seřízenou výšku plamenů hlavního hořáku a vyčištěné teplosměnné plochy výměníku. Pravidelnou údržbu a vyčištění vám provede servisní firma. Pokud máte jako zdroj tepla kotel na pevná paliva, doporučujeme doplnit otopnou soustavu o jednu nebo více akumulačních nádrží a dále o směšovací zařízení. Výhody tohoto řešení: zvýšení účinnosti kotle a zjednodušení obsluhy, protože kotel může být provozován na optimální výkon a směšovací zařízení nám umožní provádět regulaci teploty náběhové vody podle venkovní teploty a tím nebude docházet k přetápění možnost zatápět v kotli v přechodném období jednou za dva dny, jelikož potřebné teplo budeme odebírat z akumulační nádrže, kterou jsme předtím natopili úspora paliva až o 35 % snížení četnosti čištění kotle zvýšení životnosti kotle a komína zlepšení životního prostředí (lepší spalování - méně kouře z komína) Pořizovací náklady na kompletní dodávku a montáž jsou od 25.000 do 30.000,-Kč. Při průměrné roční spotřebě tepla 26.180 kWh/rok (dům o tepelné ztrátě 15 kW) je například spotřeba hnědého uhlí na vytápění asi 8.055 kg v ceně 13.000,-Kč. Možná úspora paliva za rok je asi 2.820 kg v ceně 4.540,-Kč. Návratnost této investice je za 6 až 7 roků. Nevýhodou jsou prostorové nároky, velký objem vody a s tím související velikost expanzní nádoby a nutné pořizovací náklady. Jestli vás výše uvedené doporučení zaujalo, nechte si vypracovat projekt od projektanta vytápění. Namontujte si ke svým radiátorům ventily s termostatickou hlavicí, které vám umožní provádět automatickou regulaci teploty v místnosti a zamezí zbytečnému přetápění místnosti. Víte, že přetápění o 1oC představuje zvýšení spotřeby energie o cca 6 % ? Radiátorový ventil s termostatickou hlavicí prostřednictvím teplotního čidla automaticky ztlumí průtok teplé vody v době oslunění místnosti okny nebo při působení jiných vnitřních tepelných zdrojů. (např. osvětlení, elektrické spotřebiče, pobyt lidí atd.) Pořizovací cena radiátorových ventilů s termostatickou hlavicí je od 400,- Kč do 650,- Kč. Montáž svěřte odborné firmě. Průměrné doporučované teploty ve vytápěných místnostech jsou tyto: obývací pokoj: 20-22oC dětský pokoj: 20oC ložnice: 16-18oC koupelna: 24oC WC: 15oC chodby: 15oC. Zapojte do svého topného systému termostat s časovým spínačem (denní nebo týdenní) s možností nastavení teplotního útlumu. Budete tak mít možnost provádět noční útlum vytápění a omezit vytápění v době delší nepřítomnosti. Ceny těchto termostatů se pohybují od 1.200,- Kč do 3.000,- Kč včetně DPH. Instalaci termostatu svěřte odborné firmě a konzultujte s projektantem topení nebo měření a regulace. Roční úspora paliva může být až 10 %. Návratnost této investice je za jeden až dva roky. Pokud se rozhodnete modernizovat systém ústředního vytápění, věnujte pozornost správné volbě kotle. Nepořizujte si kotel s větším výkonem než je třeba k pokrytí tepelných ztrát. Tepelné ztráty místností, podle kterých se navrhuje velikost otopných těles a velikost kotle, se počítají pro venkovní výpočtovou teplotu např. v Českých Budějovicích -15oC, v Českém Krumlově -18oC, v některých oblastech -12oC. Průměrná venkovní teplota za celé topné období je však v průměru pouze cca + 5oC. Provoz kotle je však nejhospodárnější, když pracuje přibližně při 80 % svého maximálního výkonu. Čím je kotel více předimenzován, tím déle je provozován na nižší zatížení a tím i při nižší účinnosti. Předimenzování kotle, aby byla nějaká rezerva, zde není namístě. Při volbě nového topného systému se poraďte s odborníkem, nejlépe s projektantem ústředního vytápění nebo s energetickým poradcem, kteří vám nezávisle,(oproti dodavateli, který sleduje především svoje obchodní zájmy) poradí, jaký typ topného zařízení bude pro vás nejvýhodnější, případně vám vypracují další potřebné podklady pro návrh topného systému (výpočet potřebného množství tepla, určení výkonu kotle, návrh otopných těles, dimenzování potrubních rozvodů, ekonomické propočty, vypracování celého projektu ústředního vytápění atd.). Co by nás mělo zajímat při návrhu zdroje tepla? Navrhnout správný zdroj tepla pro vytápění objektů by mělo být úkolem projektanta ústředního vytápění. Měl by zvážit v součinnosti s vámi, kolik peněz jste ochotni investovat do zdroje tepla a souvisejícího topného zařízení, jaký komfort obsluhy požadujete a zda zdroj tepla nebude vyžadovat příliš drahé palivo. Návrh zdroje tepla je samozřejmě ovlivněn v první řadě druhem paliva, které máme nebo budeme mít k dispozici. Projektant provede nejprve výpočet tepelných ztrát objektu určeného k vytápění, případně použije vypočtené hodnoty z předchozího projektu a na jejich základě navrhne požadovaný výkon zdroje tepla. V současné době, protože se opět zpřísnily požadavky na tepelně-technické parametry a vlastnosti stavebních konstrukcí budov (dle ČSN 73 0540-2), čímž se snížila energetická náročnost nově stavěných a rekonstruovaných domů, je trochu problematické najít výkonově vhodný zdroj tepla. Tepelné ztráty nově postavených běžných rodinných domů se nyní pohybují od cca 6 kW do cca 15 kW. Největší problém bývá u kotlů na tuhá paliva, (uhlí, koks, dříví, dřevěné brikety, štěpky apod.), protože většina výrobců těchto kotlů nabízí pro rodinné domky kotle o max. výkonech od 12 kW do 25 kW. Jejich výkon lze sice regulovat zpravidla v rozmezí od 40 % do 100 %, ale bývá to na úkor provozní účinnosti a jejich větší tepelná setrvačnost nám zhoršuje podmínky pro regulaci topného systému. Je známo, že provoz kotle je nejhospodárnější, když pracuje přibližně při 80 % svého maximálního výkonu. Čím je kotel více předimenzován, tím déle je provozován na nižší zatížení a tím i při nižší účinnosti. Jako jedno z možných řešení pro výše uvedený problém doporučujeme doplnit otopnou soustavu o jednu nebo více akumulačních nádrží a dále o směšovací zařízení. Toto řešení nám umožňuje zvýšit účinnost kotle a zjednodušit obsluhu, protože kotel může být provozován na optimální výkon (přebytečné teplo je akumulováno do nádrže) a směšovací zařízení nám umožní provádět regulaci teploty náběhové vody podle venkovní teploty a tím nebude docházet k přetápění. Další výhodou je to, že v přechodném období je možno zatápět v kotli jednou za dva dny, protože potřebné teplo budeme odebírat z akumulační nádrže, kterou jsme předtím natopili. U kotlů na plynná a kapalná paliva je situace příznivější, protože jsou pro vyt