Vybetonovaná základová deskaZáklady rodinného domu námi sledovaných manželů byly hotové (průběh výstavby jste mohli sledovat v předcházejícím článku Soukromí a luxus nedaleko hlavního města - počátek výstavby) a stavba rychle pokračovala dál. Dalším krokem byla pokládka izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Do výšky nad úroveň základové desky stavebníci položili ležatou kanalizaci se svislými vývody, a poté provedli hutněný zásyp pod desku a betonáž vlastní základové desky. Následně proběhla vlastní pokládka izolace, kterou bylo však třeba nejprve vybrat, aby odpovídala způsobu použití…

Nabízené možnosti provedení a zásady pokládky izolace Existuje více možností, jak provést hydroizolaci a izolaci proti radonu. Asi nejvíce se používá provedení izolace pomocí modifikovaných asfaltových pásů na předem zpenetrovaný podklad. V současnosti se také stále častěji navrhují hydroizolace spodní stavby z fólií z měkčeného PVC. Těchto fólií je řada druhů od různých výrobců. Při výběru izolace je třeba proto dbát způsobu použití (například návrh izolace proti zemní vlhkosti se liší od návrhu izolace proti tlakové vodě). Zřídka se vyskytují závady v ploše, nejvíce možností k průniku vlhkosti je ve spojích a kolem prostupů instalací. Těmto kritickým místům je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Pro položení hydroizolace je nutné mít podklad rovný, hladký, bez dutin, hnízd a výčnělků. Izolace zvolená pro dům manželů Provedení hydroizolace základové deskyPro rodinný dům v Průhonicích, jehož výstavbu od počátku sledujeme, byla vybrána hydroizolace a protiradonová bariéra právě z výše zmiňované fólie z měkčeného PVC. Průběh její pokládky, která byla svěřena specializované firmě, byl následující: Nejprve byla na celou plochu základové desky položena vrstva z geotextilie. Pokládku této vrstvy je nutné provádět tak, aby se jednotlivé pásy geotextilie po celé ploše základové desky přesahovaly. Na tento připravený podklad byla položena izolační fólie, ve které byly po jejím rozvinutí vyznačeny a vyříznuty jednotlivé prostupy. Fólie se svařily horkovzdušnou pistolí a proběhla kontrola svarů, která se provádí vizuálně, jehlou, případně vakuovými zkouškami, a sleduje se při ní především provedení hydroizolace kolem prostupů instalací. Dokončená hydroizolace se nakonec překryla další vrstvou z geotextilie – vrstvou chránící hydroizolaci před poškozením následnými stavebními pracemi, a zhruba čtyřcentimetrovou vrstvou betonové mazaniny. Hydloizolace i izolace proti radonu byla hotová a stavba rodinného domu mohla přejít do další fáze výstavby - výstavby 1. nadzemního podlaží. O tom ale opět příště… -td- Související články Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - počátek výstavby Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - financování Soukromí a luxus nedaleko hlavního města