Všeho s mírou

Nejsnadnější je oddělit se od sousedů vizuálně. Zvuk techna ale proniká stejně razantně jako hustý páchnoucí kouř vším - zavřeným domem, dobře těsnícími dveřmi i okny.

Abychom se nemuseli dívat, jak se soused producíruje po zahradě v trenkách, máme dost možností - živé ploty, zídky, vysoké porostlé pergoly. Jsou tady ale ještě další smysly - zejména čich a sluch; oddělit se zvukově a prostorově nejde. Mříže hustě porostlé rostlinami sice odhlučňují, neodhluční ale divoké večírky do noci, neustálé štěkání psů ani celodenní křik. Pokud sousedi denně grilují, podráždí nám maximálně chuťové buňky, ale čpavý kouř pronikající všude - do našeho nosu, na naše pověšené prádlo a na pískoviště, kde si hrají děti - to už je horší. Leckdo stále pálí klestí a větve na zahradě, a občas třeba navíc na oheň přihodí rozštípaný, emailem natřený nábytek - výsledkem je pach a kouř, ze kterého pálí oči.

Jako na své zahradě nemůžeme pokácet vzrostlý strom, ani si nemůžeme bez limitu dělat, co nás právě napadne a kdy nás napadne. Tedy po půlnoci hrát na heligón nebo celý víkend nonstop sekat a prořezávat živé ploty s náležitým zvukovým doprovodem.

Na "tenkém ledě"

Co dělat, když váš soused tohle dělá a soustavně? Nejprve upozornit po dobrém, vysvětlit a požádat. Někdy to opravdu stačí. Pokud nás ovšem přinutí stěžovat si mu opakovaně, neopakujeme pořád totéž, ale jasně mu sdělíme, že pokud bude dále třeba pálit kartony a staré hadry, nebude na stížnost z naší strany dlouho čekat. A tady se to láme. Nastává situace, kdy máme zájem na udržení dobrých sousedských vztahů, druhá strana však evidentně nikoliv a my už stav nemůžeme dále snášet. Je třeba si ale ujasnit, jaká jsou naše práva, jak soused svým počínáním snižuje kvalitu našeho bydlení, i to, že vztahy jsou už stejně narušeny - a kdo je narušil.

§ 127 Občanského zákoníku 1) "Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek. 2) Je-li to potřebné a nebrání-li to účelnému využívání sousedících pozemků a staveb, může soud po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit. 3) Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit."

Jak vidíme, vyskytuje se zde obrat "nad míru přiměřenou" (nesmíte nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat..), tedy něco, čehož míra se musí zkoumat a posuzovat. A to může být vždy obtížné. I proto jsou sousedské vztahy tak citlivé a odedávna zřejmě navždy plné potenciálních sporů.

Pokud tedy nepomáhají prosby, vysvětlování, budeme věcní - upozorněme souseda na příslušné paragrafy Občanského zákoníku, případně Zákona o životním prostředí. Zjistěme si, zda existuje obecní vyhláška zakazující pálení odpadu mimo místa k tomu určená, a pokud ano - přineseme ji sousedovi. Nebudeme váhat s návštěvou hygienické stanice a odboru životního prostředí; vyžádáme si radu a stanovisko písemně. Toto se svým dopisem, kde žádáme, aby od zmíněné činnosti neprodleně upustil, pošleme doporučeně s doručenkou sousedovi.

§ 19 Zákona o životním prostředíKaždý, kdo zjistí, že hrozí poškození životního prostředí, nebo že k němu již došlo, je povinen učinit v mezích svých možností nezbytná opatření k odvrácení hrozby nebo ke zmírnění následků a neprodleně ohlásit tyto skutečnosti orgánu státní správy; povinnost zasáhnout nemá ten, kdo by tím ohrozil život nebo zdraví své nebo osoby blízké.

Rada závěrem

Postupujte systematicky a pokud možno pořád slušně, přičemž vždy naznačte, jaký bude váš další krok. Na každého zabere něco jiného, kdoví, v které fázi se právě váš soused umoudří. V některých případech v to lze ale jen doufat.

-ag-Foto: www.profimedia.cz