Občanské sdružení City Point 21.února 2005 vyhlásilo zahajovací ročník soutěže City Point - Na cestě městem 2005. Tato soutěž se chce kontinuálně věnovat oceňování dosavadních realizací a upozorňovat na nové odvážné návrhy mobiliáře. Mnohé zajímavé podněty jistě přinesou práce studentů, začínajících i zavedených designérů a představeny budou i projekty, jenž nebyly z jakéhokoliv důvodu realizovány. Soutěž se však nebude soustředit jen na designovou stránku předmětů v městském prostoru, ale její snahou je přiblížit celý proces vzniku mobiliáře a tvorby městského prostředí. Smysl soutěže Od počátečních úvah o soutěži City Point bylo cílem vytvořit přehlídku, jenž by ukazovala současný stav mobiliáře a zároveň naznačovala možné cesty budoucího vývoje. Jádrem soutěže City Point není pouhá estetická stránka problematiky veřejných prostranství a mobiliáře, ale snaha rozkrýt celý proces vzniku městských prostorů, jehož je mobiliář součástí. Tím ale ambice soutěžní přehlídky City Point zdaleka nekončí. Vedle prezentování realizací i návrhů je účelem započetí čilejší komunikace mezi městskými úřady - hlavními zadavateli mobiliáře, výrobci mobiliáře – realizátory myšlenek architektů a designérů – autorů návrhů. Dvě v jedné Soutěž City Point si klade za cíl, jak je z úvodu patrné, věnovat se celé scéně tvorby mobiliáře, od idejí až po realizace. Občanské sdružení City Point tedy z důvodu nezbytnosti oddělení soutěžních pravidel vyhlašuje principielně soutěže dvě. Část prezentující existující prostory měst a jejich vybavení se ohlíží za minulostí, na druhou stranu ideově zaměřená sekce nahlédne do budoucnosti. Realizace První kategorie Realizovaná díla má za úkol prezentovat tuzemské úspěchy v tvorbě mobiliáře za uplynulých patnáct let. Jiná soutěž v Česku se nevěnuje průběžnému hodnocení mobiliáře ani městským prostorům jako celku. Tématu se dotýká okrajově například Grand Prix Obce architektů v kategoriích Architektonický design a drobná architektura či Urbanismus. Těžiště Grand Prix spadá spíše do oblasti architektury staveb, což dokazuje počet přihlášených děl v uvedených kategoriích. Autoři nejspíš nepovažují tuto přehlídku pro prezentaci výsledků v oboru tvorby mobiliáře a městského prostředí za důležitou. Tyto skutečnosti nás naplnily přesvědčením, že na naší scéně je prostor pro novou soutěž. Tato kategorie je prostředkem pro představení úspěchů, jichž bylo v Česku dosaženo v tvorbě městských prostorů a mobiliáře za velmi krátkou dobu. Dalo by se dokonce říci, že v porovnání s ostatními evropskými metropolemi si města v České republice stojí velmi dobře. Velký kus práce nás sice ještě čeká, ale proč hrdě neukázat dosažené úspěchy? A. Realizovaná díla Do soutěže je možné přihlásit všechny prvky městského mobiliáře dokončené v časovém období 1990 - 2005. Přihlašovatelem díla v této kategorii může být jak jeho autor, realizační firma, tak zástupce obce, ale se souhlasem autora. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit 3 soutěžní návrhy, ale všechny odděleně. Pokud přihlašovatel není autorem návrhu, musí být soutěžní návrh doložen jménem autora či autorů s jejich písemným souhlasem. Účastnický poplatek: jeden návrh: 7 000 Kč, dva návrhy 12 000 Kč, tři návrhy 15 000 Kč. Nápady Nová inspirace je druhým okruhem, jenž bude souhrnně představovat návrhy mobiliáře. Mnohé ze zajímavých nápadů, studentských prací či nerealizovaných projektů mizí navždy v šuplíku. Tato část soutěže vytváří nejen prostor pro prezentaci těchto návrhů, ale má motivovat autory k novým zamyšlením, případně jim poskytnout prostor k reakci na dnešní stav. Změny ve správě mobiliáře přináší mnoho nového, jako například zahrnutí ploch pro reklamu snad do všech typů mobiliáře, z inzerce je financováno nejen pořízení ale i údržba. Cílem by tedy mělo být autorské zpracování ploch pro reklamu přímo v návrhu, aby propagační systémy nebyly později implantovány dodatečně, což většinou působí cizorodým způsobem. B. Nová inspirace Soutěž nových, doposud nerealizovaných návrhů. Vítězům kategorie umožní partner kategorie realizaci v rámci svého výrobního programu. Předmětem soutěže v této kategorii jsou nové návrhy prvků městského mobiliáře, vytvořené pro účely soutěže, nebo jiné, do února 2005 nerealizované práce. Vítězům v této kategorii umožní partner realizaci prototypu, případně využití v rámci svého výrobního programu. Soutěže se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení. Do soutěže je možné přihlásit pouze návrhy prvků městského mobiliáře, vytvořené pro účely této soutěže, nebo návrhy prvků doposud nerealizovaných, které nejsou a nebyly fyzickou součástí městského mobiliáře. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 3 soutěžní návrhy, ale všechny odděleně. Účastnický poplatek není požadován. Odevzdání materiálů Práce se odevzdávají na panelech 100x70cm na šířku. Dále portfolio a CD. Termín pro písemné dotazy, se stanovuje do 21. března. Termín pro zodpovězení dotazů se stanovuje do 10. dubna. Zodpovězené dotazy budou rozeslány všem přihlášeným soutěžícím a budou vyvěšeny na internetových stránkách soutěže. Konečný termín odevzdání přihlášek a soutěžních elaborátů osobně nebo kurýrem 22. června 2005 (Realizovaná díla) a 23. června 2005 (Nová inspirace). Slavnostní vyhlášení výsledků a zveřejnění katalogů soutěže proběhne v říjnu 2005. Termíny a umístění putovní výstavy budou upřesněny. Prezentace výsledků Celou soutěž zakončí vydání katalogu se všemi oceněnými pracemi realizací i návrhů. Nezbytnou součástí se stane i webová prezentace, jenž představí naprosto všechny přihlášené práce, užitečné informace o současných trendech, odkazy na výrobce i designéry a mnoho dalších zajímavostí k danému tématu. Samozřejmostí bude dostupnost těchto materiálů i v anglickém jazyce. Více informací také na -red-