Letos je to již potřinácté, co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok ucházejí o prestižní cenu Stavba roku. Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku historie soutěže zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby. Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z našich předních odborníků, jsou tradičně zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby. Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. Ocenění Stavba roku je připevněno v podobě plakety na stavbu. Nominované stavby, stavby, které dostaly ocenění jednotlivých vypisovatelů či cenu veřejnosti organizovanou na www.abf.cz a především nositelé titulu Stavba roku byly mnohokrát publikovány. Dvanáctileté období soutěže přineslo více než pět set posuzovaných staveb a šest desítek staveb nesoucích titul Stavby roku. I letošní ročník je vypisován tradiční čtveřicí vypisovatelů: Nadací ABF, ECONOMIÍ a.s. – časopisem Stavitel, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a organizátorem veletrhu FOR ARCH ABF, a.s., hlavním sponzorem soutěže. Také letos budou výsledky soutěže Stavba roku 2005 slavnostně vyhlášeny v rámci 17. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2005. Poslání soutěže Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavba až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realisátorských firem. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května roku 2005. Kritéria hodnocení Realizace přihlášené do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu, na její návrh rada a vypisovatelé ceny udělí. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií: • architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos • kvalita a jakost stavebních prací • vhodnost použití stavebních materiálů a výrobků a profesionalita v jejich stavebně realizačním zvládnutí • celkové prostorové a funkční řešení díla • začlenění stavebního díla do daného prostředí, včetně širších prostorových vztahů • délka realizace a dosažená kvalita stavby ve vztahu k celkovým nákladům • spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností • úroveň investorského záměru • další kritéria (např. originálnost konstrukčního řešení, vliv stavby na ekologii prostředí, úspory energií atd.). Porota provede výběr staveb a jejich posouzení pro nominaci na titul Stavba roku a tituly Stavba roku a doporučí stavby pro udělení zvláštních cen. /cena časopisu Stavitel: za nejlepší stavebně architektonický detail; cena MPO: za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků; cena SPS: za nejlepší stavebně podnikatelský záměr, cena veřejnosti organizovaná Nadací ABF ve spolupráci s organizátorem veletrhu prostřednictvím tisku a internetu; cena Primátora hl. m. Prahy, vybere Primátor hl. m. Prahy ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě/. Výsledky soutěže – ceny a ocenění /podmínky soutěže/ Pro nominaci na ocenění titulem STAVBA ROKU porota vybere nejvýše 15 staveb. Na titul STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, bude porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných. Cenu primátora hl.m. Prahy určí primátor z nominovaných staveb na území Prahy. Porota je garantem odborného "předvýběru", primátor určuje své hledisko pro výběr udělené ceny z nominovaných staveb. Do letošním ročníku soutěže se přihlásilo 48 staveb, 25 staveb postouplo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby. 15 z nich je nominováno na titul Stavby roku. Ocenění titulem Stavba roku 2005 bude vyhlášeno při slavnostním večeru konání veletrhu FOR ARCH 20.9. 2005 v paláci Žofín. Složení poroty soutěže Stavba roku 2005 Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. – předsedkyně poroty Ing. Lubomír Obr, Nadace ABF Ing. Miloslav Mašek, CSc., SPS ČR Ing. Ladislav Vaněk, MPO Ing. František Kulhánek, Economia – Stavitel Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc. Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. Zdroj: Nadace ABF