Úvodní ustanovení

Společnost HomeDeco SMP, a. s., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ: 27389006 (dále jen pořadatel), pořádá soutěž na území České republiky v období od 15.6. do 13.8.2012 s vyhlášením výsledků v říjnovém vydání časopisu Dům&zahrada (dále jen termín soutěže). Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži. V případě účasti osoby mladší 18 let, tato může soutěžit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce (dále jen účastník).

Vyrozumění o výhře

Výherci budou po ověření nároku na výhru zveřejněni v časopise Dům a zahrada číslo 10/2012 a na internetových stránkách www.dumazahrada.cz. Po vyrozumění výherců o výhře a získání jejich kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) jsou výherci kontaktováni pro podrobnosti k předání výher.

Absolutní vítěz bude o výhře vyrozuměn e-mailem nebo prostřednictvím dalšího kontaktu, který uvede při své registraci v rámci zapojení se do soutěže. V případě, že ani po opakovaném pokusu o spojení s výhercem se tak nestane, získá výhru soutěžící, další v pořadí. V případě, že ani soutěžícího, který je další v pořadí, se po opakovaném pokusu o spojení nepodaří zastihnout, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže. Po vyrozumění absolutního vítěze o výhře a získání jeho kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště) s ním budou dohodnuty podrobnosti k předání výhry.

Další ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník i hlasující souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zasláním soutěžního vstupu vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti HomeDeco SMP, a. s., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4, IČ: 27389006, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech, službách a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na neomezenou dobu.

Převzetím výhry a podepsáním předávacího protokolu uděluje soutěžící pořadateli svůj souhlas s bezplatným využitím tohoto záznamu na neomezenou dobu. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Pořadatel si vyhrazuje právo na předvýběr fotek, které budou zařazeny do soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla v případě nutnosti v průběhu soutěže. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu, sídlo pořadatele, uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Vrátit se na soutěž Jak správně vybírat dům?