Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) navrhuje, aby vláda vydala družstvům státní pozemky, které jsou zastavěny obytnými budovami. Zásada, že stavba je součástí pozemku, se v minulých letech u pozemků zastavěných obytnými domy nerespektovala. MMR proto navrhuje u pozemků patřících státu bezplatný převod na bytová družstva. U pozemků ve vlastnictví jiných subjektů ministerstvo navrhuje problém řešit zákonným břemenem obdobně jako je tomu u družstevních nástaveb. Dalším důvodem pro novelizaci je fakt, že v zákonu není dostatečně upravena správa společných částí obytného domu a odpovědnost za její výkon. Někteří vlastníci bytových jednotek znají pouze svá práva a nejsou ochotni plnit své povinnosti,které je zavazují k zajištění řádného provozu domu jako celku,zejména k udržování a opravám společných částí domu. Novela proto přináší úpravu společenství vlastníků jednotek jako povinné právnické osoby. Návrh řeší i některé problémy převodu družstevních bytů do vlastnictví. Nepromlčuje se právo družstevníka na vydání bytu. Převod rodinných domků z vlastnictví bytových družstev členům novela navrhuje za stejných podmínek, jaké platí pro převod bytů.