Zájem o obecní nájemní byty v ČR dlouhodobě převyšuje nabídku. Poptávka je natolik vysoká, že množství finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury nestačí. Proto je nutné z projektů, jež se o tuto státní dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ucházejí, vybírat. Letos byl přidělen celý nebo částečný příspěvek 860 projektům z celkového počtu 2509 žádostí. Kompletní seznam projektů nájemních domů, na jejichž výstavbu poskytne stát z peněz pro rok 2000 finanční dotaci v celkovém objemu 2,7 mld. Kč, byl před několika dny na MMR oficiálně schválen. Projekty, které již státní příspěvek v minulosti obdržely, tento seznam neobsahuje. Velký zájem je především o nájemní byty, které mohou jejich obyvatelé po uplynutí dvacetileté ochranné lhůty odkoupit do osobního vlastnictví. Pokud obec čerpá na výstavbu nájemního domu finanční dotaci z programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, musí být v tomto domě po dobu 20 let od kolaudace splněna podmínka stanovení takového nájemného, jehož maximální výše se rovná věcně usměrňovanému nájemnému. Pod tímto pojmem se v podstatě skrývá trojnásobek regulovaného nájemného. Výše uvedené podmínky se vztahují i na výstavbu nájemních bytů, kde se obec za účelem jejich výstavby spojí se soukromým investorem. Tím může být i malá společnost. Smlouvu o spolupráci na výstavbu nájemních bytů může s obcí uzavřít dokonce i fyzická osoba. Aby však byly splněny podmínky čerpání státní dotace, musí mít obec v projektu rozhodující vliv. Druhy dotací poskytované z programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury 1. Dotace maximálně 320 tisíc Kč na jednu bytovou jednotu je určena na vznik nových nájemních bytů. 2. Dotace maximálně 200 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku je určena na rekonstrukce (nikoli údržbu) dlouhodobě prázdných, minimálně 5 let neužívaných bytových prostorů ve vlastnictví obce. 3. Dotace maximálně 80 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku je určena na technickou infrastrukturu. Podpora výstavby technické infrastruktury se vztahuje na zainvestování nezastavěných pozemků pro následnou bytovou výstavbu. Technickou infrastrukturou se rozumí části kanalizací a vodovodů,které nemůže hradit správce sítí, a pozemní komunikace včetně jejich součástí. Podpora se nevztahuje na výstavbu rozvodů plynu a elektrické energie a na doplňování technické infrastruktury pro již zastavěné území. 4. Dotace maximálně 370 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku je určena na nájemní byty vybudované rekonstrukcí bývalých vojenských objektů ve vlastnictví obce. Souběh žádostí (vyjma bodu 4) je možný. Státní podpora může činit maximálně 50 % celkových investičních nákladů u jednotlivých akcí (vyjma bodu 4). Nové nájemní byty mohou vzniknout jako novostavby, půdní vestavby v domech, dále jako střešní nástavby, přístavby k domům či jako rekonstrukce nebytových prostorů na nové byty. Podmínkou je, aby stávající nemovitosti byly ve vlastnictví obce. Zdroj: MMR