Státní podpora je finanční příspěvek státu účastníkovi stavebního spoření, kterým stát vyjadřuje podporu při zlepšování bytové situace. Státní podporu lze považovat buď za finanční odměnu účastníkovi, který se vzdal možnosti disponovat po dobu 5 let se svými úsporami nebo za finanční příspěvek na řešení bytové potřeby účastníkovi, který se bude ucházet o dlouhodobý účelový úvěr. Státní podpora přísluší pouze účastníkovi stavebního spoření - fyzické osobě - za předpokladu splnění podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření. - Poskytovaná záloha státní podpory činí 25 % z ročně uspořené částky, maximálně však z částky 18 000 Kč, tj. 4 500 Kč. - Základem pro výpočet je částka uspořená účastníkem v příslušném kalendářním roce, včetně úroků z vkladů a úroků ze státní podpory, připsaných k účtu účastníka v kalendářním roce. - Prostředky, které přesáhnou v kalendářním roce částku 18 000 Kč, budou zahrnuty do základu pro nárokování státní podpory v dalším období spoření. - Státní podpora je poskytována formou ročních záloh ze státního rozpočtu. Stavební spořitelna zajistí přiznání státní podpory pro účastníka na ministerstvu financí. Stavební spořitelny podávají žádost o poskytnutí zálohy státní podpory na Ministerstvu financí ČR vždy po skončení kalendářního roku v dohodnutém termínu. Pro smlouvy vypovězené nebo přidělené s vyplacenou uspořenou částkou do 30. června běžného roku se žádost podává již ve druhém pololetí roku. Na zpracování žádosti poskytuje Ministerstvo financí zpravidla lhůtu 2 měsíce. Státní podpora musí být připsána na účet účastníka nejpozději do 3 měsíců od termínu nárokování (zpravidla do konce května) a je úročena jako uspořená částka. Ve fázi spoření je státní podpora na účtu účastníka pouze evidována. Před 5. rokem trvání smluvního vztahu ji lze vyplatit pouze při čerpání úvěru ze stavebního spoření v případě, že uspořená částka byla rovněž použita na řešení bytové potřeby. Trval-li smluvní vztah alespoň 5 let (tj. 60 měsíců) během nichž nebylo s vkladem nakládáno, může být státní podpora vyplacena účastníkovi společně s uspořenou částkou a použita na libovolný účel. Vyplacení uspořené částky a již připsané státní podpory bude provedeno v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro stavební spoření, a to do 3 měsíců po vypovězení smlouvy ze strany účastníka nebo v případě přidělení cílové částky, resp. čerpání úvěru dle pokynu účastníka. Poslední státní podporu za kalendářní rok, v němž došlo k vypovězení smlouvy o stavebním spoření, případně k poskytnutí úvěru, lze nárokovat na Ministerstvu financí až po ukončení smluvního vztahu, resp. po výplatě uspořené částky. Prostředky státní podpory se zálohově nevyplácejí.