Povinnost vést stavební deník je uložena podle stavebního zákona právnickým nebo fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů při realizaci staveb a jejich změn. Tato povinnost neplatí pro realizaci ostatních staveb a jejich změn. Ale i v těchto případech musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden alespoň jednoduchý záznam o stavbě. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Stavebníkovi je přiznáno právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska (stavebníkem je ten, kdo podal u stavebního úřadu stavební povolení a splnil i další zákonem stanovené požadavky). Kromě již zmíněných osob mají oprávnění činit záznamy do stavebního deníku orgány státního stavebního dohledu, osoba určená k odbornému vedení realizace stavby nebo k výkonu odborného dozoru nad prováděním stavby, popřípadě osoby, které na základě smlouvy se stavebníkem vykonávají autorský a technický dozor. Co se týče vymezení časového období vedení stavebního deníku, tak stavební deník se vede ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. Z hlediska obsahu se do deníku zapisují všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod. Pro denní záznamy je stanoven princip zapisovat je zásadně v tentýž den. Jen výjimečně se denní záznamy zapisují následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Jiný postup je stanoven pro technicky jednoduché stavby nebo práce malého rozsahu. Pokud tak stanovil stavební úřad v podmínkách stavebního povolení, je možno u těchto staveb a prací nahradit denní záznamy jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní. Stavební deník se nevede u stavebních úprav, drobných staveb a udržovacích prací, u nichž postačilo jejich ohlášení stavebnímu úřadu a stavební úřad nestanovil, že je lze provést jen na základě stavebního povolení. Podle stavebního zákona je stavebník povinen uchovávat originál stavebního deníku po dobu deseti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá. Stavebník přebírá stavební deník od zhotovitele. Do stavebního deníku se zaznamenávají i údaje o odstranění nedostatků, jak vyplývá z kolaudačního rozhodnutí. -epravo.cz-