Rozhodnutí postavit si dům je zásadní a většinou k němu přistoupíme jen jednou za život. Je to nejen zásadní rozhodnutí, které nám po určitý čas převrátí život naruby, ale rovněž je i finančně nákladné, proto chceme, aby vše probíhalo bez komplikací a zbytečného prodražování. Pro bezproblémovou realizaci a úspěšnou kolaudaci rodinného domku je důležité mít v prvé řadě kvalitně a detailně vypracovaný projekt stavby, který řeší naše požadavky i případné požadavky oprávněných osob – územního plánu, hasičů, hygieniků atd., a požadavky stavebního zákona i příslušných vyhlášek. Přípravu projektu, který má několik fází, pro které je třeba vypracovat i příslušné dokumenty, provádí projektant - fyzická osoba či firma, která má k této činnosti kvalifikaci a úřední povolení. Výběr projektanta pro vyhotovení projektu našeho vysněného domku by měl být tedy důkladný, aby žádná z fází projektové dokumentace nebyla zanedbaná a realizace a kolaudace opravdu bez větších problémů proběhla. Jak vybírat Vypracování projektové dokumentace bychom měli svěřit projektantovi s dobrými referencemi (můžeme je získat třeba i od svých známých), který má za sebou již řadu úspěšných realizací, které je možné si osobně prohlédnout. Jednotlivé fáze projektové dokumentace Máme-li projektanta vybraného, příprava projektu může začít. Nejprve je třeba vyhotovit záměr projektu, který zahrnuje charakteristiku stavebního záměru a upřesňuje jeho účel a finanční náročnost - tedy požadavky na vybavení domu, předpokládané typy materiálů, které budou používány, začátek a konec výstavby, způsob užívání stavby (zda bude využívána k bydlení či k jiným účelům). Po dokumentaci záměru projektu se vypracuje studie stavby, dokument, který dotváří základní představu o vzhledu domu a první odhady finanční náročnosti stavby. Státní úřady v místě stavby pak budou vyžadovat návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. V případech malých staveb nebo spadajících do územního plánu obce se vydání územního rozhodnutí obvykle řeší až v souvislosti se stavebním povolením a s ním související dokumentací. Obsah dokumentace k žádosti o stavební povolení je přesně dán stavebním zákonem a musí se jím řídit, ještě neřeší všechny detaily, ale hodně věcí je v ní závazných, jako dispozice, rozměry, orientace v terénu podle světových stran, umístění na pozemku i použití materiálů. Pokud potom během stavby nebo po získání stavebního povolení něco měníme, musíme žádat o povolení těchto změn před kolaudací. Dokumentaci k žádosti o stavební povolení je třeba vypracovat v několika kopiích. Více stavebních detailů, výkaz výměr a porovnávací rozpočet stavby podle jednotlivých materiálových položek pak zahrnuje prováděcí projekt. Stavební firmě, které stavbu svěříme, je jím přesně určeno, z jakých materiálů a jakým způsobem má stavět. Díky tomu by nemělo při výstavbě docházet k neplánovaným změnám a jejímu zbytečnému prodražování. Prováděcí projekt bude dále podkladem pro dokumentaci skutečného stavu, obsahující veškeré změny, které byly při výstavbě dodatečně provedeny, a potvrzení, že stavba prošla kolaudací, kterou nám po dokončení stavby předá stavební firma. -td-