Autorizovaného inspektora, jehož úkolem je především kontrola projektu a vydání stavebního povolení, si veřejnost může najmout od počátku prosince letošního roku. Prvních třiadvacet inspektorů bylo jmenováno na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj již v listopadu, svou činnost ale mohou vykonávat s účinností od 1. prosince 2007. Seznam autorizovaných inspektorů je umístěn na www.autorizovaniinspektori.cz

Zavedení institutu autorizovaného inspektora je novinkou stavebního zákona platícího již od ledna roku 2007. Inspektor by měl za úhradu (přibližně 1000 Kč/hod.) ověřit projektovou dokumentaci a vydat certifikát, kterým stavbu povolí. Může tak nahradit práci stavebního úřadu a výrazně urychlit proces povolování staveb. Funkci autorizovaného inspektora mohou vykonávat odborníci z řad České komory architektů (ČKA) a České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), kteří splňují kvalifikační předpoklady dané stavebním zákonem a obstojí v náročné zkoušce.

Současné povolování staveb v České republice je značně zdlouhavé. Po zavedení institutu autorizovaného inspektora by mohl být celý systém daleko pružnější a zároveň na vyšší odborné úrovni. Inspektor ověří projektovou dokumentaci objektu a soulad se souvisejícími správními rozhodnutími, zkontroluje dodržení všech požadavků a parametrů a zpracuje odborný posudek pro vydání kolaudačního souhlasu nebo pro jiné účely podle stavebního zákona. Narozdíl od stavebního úřadu však v případě nesrovnalostí nemusí zastavit řízení, ale systematicky se pokusí odstranit chyby projektu, svolá potřebná jednání a bude plynule pokračovat ve schvalování stavby. Tím by mělo dojít k zásadnímu urychlení procesu. Záleží tedy jen na investorovi výstavby, zda se rozhodne využít placených služeb autorizovaného inspektora, nebo se obrátí na stavební úřad. Tento model byl ovlivněn fungováním institutu v Německu, Švédsku či Anglii.Stávající stavební zákon dnes umožňuje použít zkrácené stavební řízení, a tedy využití služeb autorizovaného inspektora, u všech druhů staveb, které procházejí schvalovacím procesem na úrovni obecních úřadů, mají vydané územní rozhodnutí, vyřízeny námitky a doloženy veškeré potřebné náležitosti. Na jednodušší stavby typu malého rodinného domu si s největší pravděpodobností nebudou investoři služby inspektora objednávat, protože je to ekonomicky náročnější. Naopak se předpokládá, že si takového odborníka najme např. developerská společnost stavící opakovaně objekty specifického charakteru, případně soukromý či státní investor realizující rozsáhlejší zakázky. Inspektor se uplatní i u staveb méně obvyklých, kdy bude dohled složitější. U výstavby limitované časem se mu může podařit svou činností komplexně urychlit celý proces.Součástí činnosti takového specialisty je rovněž dohled na provádění stavby. Jeho povinností plynoucí ze zákona je sestavit harmonogram kontrolních prohlídek stavby a stanovit jednotlivé rozhodující fáze výstavby. Na závěr vysloví souhlas s uvedením stavby do provozu. Proto je vhodnější zvát inspektora i na kontrolní prohlídky, přestože na nich podle zákona nemusí být přítomen. Pokud se však při výstavbě vyskytnou nějaké komplikace, je to pouze stavební úřad, který může zastavit stavbu. Změnou struktury povolování staveb přenesením části činnosti na inspektora by stavební úřady mohly získat dostatečnou kapacitu na průběžnou kontrolu rozestavěných objektů.Autorizovaným inspektorem se může stát autorizovaný architekt, inženýr nebo technik, který má nejméně patnáctiletou praxi v projektové činnosti nebo v odborném vedení provádění staveb (případně práce na stavebním úřadu). Zájemce o tuto funkci musí prokázat u náročné zkoušky před odbornou komisí jmenovanou ministrem pro místní rozvoj svou orientaci v oblasti výstavby a především ve sfé-ře pozemních staveb. V červnu proběhly první zkoušky, které složilo třiadvacet osob. Další zkoušky proběhnou v listopadu a prosinci. Do konce roku by mělo být autorizováno několik desítek osob. Evidenci všech autorizovaných inspektorů povedou nejen profesní komory - Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a MMR ČR, ale rovněž budou informace umístěny na speciálních webových stránkách autorizovaných inspektorů. Potenciální klient bude mít možnost sám si najít v databázi kontakt na požadovaného inspektora a najmout si jeho placených služeb. Výše hodinového honoráře za vykonanou činnost se odhaduje přibližně na 1000 Kč. Zavedením institutu autorizovaného inspektora do praxe byla pověřena dvanáctičlenná koordinační rada, do níž byli v lednu 2007 jmenováni přední odborníci v oblasti stavebnictví u nás – zástupci České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů, právníci z České společnosti pro stavební právo a další specialisté.

Více informací o přihláškách, zkouškách a evidenci inspektorů: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 143 – 151, Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech a na www.autorizovaniinspektori.cz

Zdroj: Česká komora architektů