Společnosti podnikající v českém stavebnictví očekávají další pozitivní vývoj tohoto odvětví české ekonomiky. Většina z nich je pro úplné otevření trhu v rámci Evropské unie, které by jim pomohlo v jejich dalším rozvoji. V nadcházejícím období očekávají společnosti také navýšení svých prodejů a investic do technologií. Došlo rovněž k výraznému posunu ve způsobech využívání elektronických médií. Tyto a další nové poznatky přináší Kvalitativní studie českého stavebnictví 2007, která je součástí projektu Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy (CEEC Research). Ten je realizován v rámci doktorské disertace Jiřího Vacka při Vysoké škole ekonomické v Praze a rovněž díky spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika.

Kvalitativní studie českého stavebnictví 2007 zkoumala čtyři různé segmenty společností, které působí v českém stavebnictví - stavební společnosti, dodavatele stavebních materiálů, dodavatele stavební mechanizace a dodavatele stavebních produktů. Celkem 310 zástupců těchto společností odpovídalo na 40 otázek, které byly rozděleny do pěti různých oblastí: 1) očekávaný vývoj stavebnictví, 2) úroveň aplikovaných technologií,3) klíčové využívané informační zdroje, 4) odběratelsko – dodavatelské vztahy,5) vliv globalizace a rozšiřování Evropské unie.

1. Vývoj v roce 2007 a 2008Zástupci společností podnikajících v českém stavebnictví očekávají v roce 2007 (a s mírnou opatrností i v roce 2008) pozitivní vývoj tohoto odvětví a jeho další růst. Rozvoj v letošním roce předpovídají více než čtyři pětiny společností. Přibližně stejné množství očekává zlepšení své pozice na trhu a růst tržního podílu společnosti. Jedná se o plných 84 procenta. Ještě o tři procenta více společností předpovídá v letošním roce lepší výsledky svých prodejů ve srovnání s rokem 2006.

Pozitivní trendy, které mohou podle zástupců jednotlivých společností podnikajících v českém stavebnictví pomoci v rozvoji jejich podnikání: • méně složité legislativy, více transparentnosti,• lepší přístup k dotacím EU a podporám,• vývoj a aplikace nových technologií,• rychlejší uvolnění bariér v rámci EU,• zlepšení možností financování,• rozvoj elektronických a komunikačních médií.

Negativní trendy, které mohou podle zástupců jednotlivých společností podnikajících v českém stavebnictví jejich podnikání zbrzdit nebo poškodit: • nárůst cen vstupů,• zvýšení komplexity legislativy, norem a další regulace,• zhoršení platební morálky a možností financování,• oslabení růstu stavebnictví,• tvrdší konkurenční boj a posilování postavení mezinárodních společností,• neznalost vývoje trhu a nedostatek aktuálních informací.

Plánovanými investicemi proti konkurenciCelých 23 procent společností podnikajících v českém stavebnictví se domnívá, že nejsou ve své činnosti ničím limitovány. U zbývajících 77 procent existují různé faktory, které je podle jejich názoru v rychlejším rozvoji brzdí. Za nejčastější limitující faktor považují firmy svoji konkurenci. Největší procento „nespokojených“ nalezneme u dodavatelů stavebních produktů. Jedná se o 85,7 procent respondentů z této oblasti.

Síla vlivu jednotlivých faktorů se v různých segmentech liší. Například u stavebních společností je nejsilnějším faktorem nedostatečná poptávka (kterou však kvantitativně uvádí pouze 12 procent dotázaných) a nedostatek zkušené pracovní síly. Dodavatelé stavebních materiálů vnímají jako nejsilněji limitující faktor vysoké náklady na materiál. Dodavatelé stavební mechanizace uvádějí nedostatečnou poptávku. U dodavatelů stavebních produktů jsou to problémy při získávání úvěrů a konkurence.

2. Úroveň aplikovaných technologiíVětšina společností vyjádřila spokojenost s úrovní technologií, které nabízejí. Celých 63 procent z nich je hodnotí jako výborné a dalších 29 procent jako velmi dobré. Nicméně 84 procent společností i nadále plánuje investice do jejich zlepšování. Společnosti si tak uvědomují souvislost mezi úrovní těchto technologií a množstvím potenciálních příležitostí k realizaci v dalších letech. Nejlépe své technologie ze zmíněných segmentů hodnotí stavební společnosti.

3. Informačními zdroji k udržení růstuJednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí českého stavebnictví je oblast informačních zdrojů a způsoby jejich využívání. Společnosti tuto sféru chápou jako jednu z klíčových oblastí pro dlouhodobé udržení svého růstu. V získávání informací převažují elektronické zdroje nad tradičními jako jsou prezentace, osobní setkání či tištěná média. Elektronická média pro vyhledávání informací používá 80 procent dotázaných společností. Jejich vedoucí postavení je dáno především rychlou dostupností a menšími náklady. Vítězí internet, využívá jej 99,7 procent společností. Není však jediným informačním kanálem. Průměrná společnost totiž využívá 2,5 druhů zdrojů.

Dokončení zítra.

Zdroj: