Z pohledu praktického využití daných informací však nejsou rozdíly již tak výrazné. Například při vyhledávání potencionálních zakázek a příležitostí hodnotí představitelé dlouhodobé kontakty jako nejlépe využitelný zdroj informací.

4. Zadávání a získávání zakázekV této oblasti panuje statická provázanost mezi zadavateli zakázek a jejich dodavateli. Stavební společnosti získávají své zakázky nejčastěji na základě dlouhodobých kontaktů či přímou poptávkou od zákazníků, což ukazuje na jistou nepružnost celého systému získávání zakázek. Výběrová řízení jsou využívána méně než polovinou dotázaných společností. Objevují se ale i určité náznaky změn – například při výběru dodavatelů využívá již jedna pětina stavebních společností internet.

Jako nejlepší kontakt k oslovení stavební společnosti s nabídkou uvádějí zástupci tohoto segmentu majitele společnosti nebo jednatele (u středních či menších podniků) nebo představitele nákupního, obchodního či marketingového oddělení (u větších společností).

Jak často si zadavatelé vybírají své dodavatele? Na trhu můžeme vidět dvě hlavní skupiny. První skupina vybírá dodavatele více jak třikrát ročně, druhá skupina realizuje výběr jednou za rok.

Důležité také je, že pro rok 2007 plánuje výrazný podíl společností nárůst svých výdajů na nákupy stavebních materiálů a stavební mechanizace. Třicet procent dotázaných stavebních společností v roce 2006 utratilo přes 50 milionů CZK za stavební materiály, 23 procent se pohybovalo v rozmezí 5 až 19,9 miliony CZK a 14 procent nakoupilo materiál za 20 až 49,9 milionů CZK. V roce 2007 plánuje 70 procent dotázaných stavebních společností nárůst výdajů na nákup stavebních materiálů, při nákupu strojů se jedna přibližně 47 procent společností.

Dodavatelé stavebních matriálů, produktů a mechanizace potvrzují výše uvedená zjištění z oblasti získávání a zadávání zakázek. Výběrová řízení pro získávání zakázek využívá méně než polovina dotázaných společností v těchto segmentech. Pro získávání zakázek společnosti nejčastěji využívají dlouhodobé kontakty. Tento zdroj byl rovněž hodnocen jako nejužitečnější.

Zajímavé výsledky přinesl průzkum i v otázce spokojenosti se situací v oblasti získávání zakázek. Hodnocení je velmi opatrné a zástupci všech segmentů uvádějí jak pozitivní, tak i negativní zkušenosti. Například v otázce korupce více než polovina dotázaných odmítla odpovědět a celkově pouze 19 procent dotázaných společností uvedlo, že byly v souvislosti s výběrovým řízením požádány o úplatek, nejvíce v segmentu stavebních prací.

Hlavní negativa v oblasti získávání zakázek: • nedostatečná transparentnost zadávání zakázek a výběru dodavatelů,• málo dostupných informací,• rozsáhlé vazby na dlouhodobé kontakty,• nedostatky v legislativě, • složitá vymahatelnost pohledávek,• neuspokojivá platební morálka, • vysoká míra korupce.

5. Expanzi by pomohlo rychlejší otevírání trhů Většina společností podnikajících v českém stavebnictví očekává, že sílící globalizace a postupující liberalizace v rámci EU budou mít vliv na trh stavebních prací v České republice. Celkem to předpokládá 87 procent dotázaných společností. Většina respondentů očekává, že liberalizace trhu s pracovními silami, kapitálem, zbožím a službami bude mít pozitivní přínos. Dvě třetiny společností by uvítaly úplné otevření trhu, protože tento krok by prospěl jejich podnikání. Jako hlavní pozitiva hodnotí společnosti možnost expanze svého podnikání za hranice České republiky. Naopak radost české firmy nemají z odlivu zkušené pracovní síly do zahraničí – považují ho za jeden z limitujících faktorů růstu českého stavebnictví. Není to však jen problém ČR, ale i dalších nových členů EU. Nedostatek domácí kvalifikované pracovní síly je řešen v mnoha případech zaměstnáváním zahraničních pracovníků i bez potřebných dokumentů. 76 procent dotázaných společností souhlasilo s tvrzením, že společnosti v českém stavebnictví zaměstnávají cizince bez potřebných povolení.

Pro bližší seznámení s metodologií a cíli výzkumu - www.CeeConstruction.Eu. Zdroj: Kvalitativní studie českého stavebnictví 2007