Bydlení v novém, vlastním domě, to je přání, o kterém sní nejeden z nás. Vlastní cesta k pořízení nové nemovitosti však rozhodně nepatří k jednoduchým životním etapám. I když se říká, že stavba rodinného domu důkladně prověří partnerské vztahy rodiny stavebníků, málokdo si před začátkem stavby dokáže představit, jaké problémy a jaké nepříjemnosti bude muset později řešit. Nezáleží přitom, jakým způsobem si chcete pořídit nový dům, zda jako stavbu na klíč, či budete stavět svépomocí, nástrahy na vás číhají v obou případech. Problémům vyplývajícím z nedostatečného provedení stavebních prací (technická stránka stavby) se dá předejít kvalitním stavebním dozorem. Řadě jiných otazníků se však ani s tím nejlepším dozorem nevyhnete. Chybná rozhodnutí, ať už se týkají volby určitého nadstandardu, či estetického řešení, si potom můžete vyčítat dlouhé roky. Informace nad zlato Základním přístupem stavebníka proto musí být neustálé předvídání těch nejrůznějších situací, které se s pokračující výstavbou neúprosně objevují. I když máte sebelepší projekt a stavíte na klíč, často se vás vaše stavební firma bude dotazovat, zda nechcete něco navíc oproti projektu, určitý nadstandard, který by zkvalitnil vaše bydlení. Jak už to ale ve stavebnictví bývá, většina věcí navíc se dá přidat (či případně ubrat) pouze v určité fázi výstavby, a předělávání už hotové součásti stavby je nejenom nepříjemné a drahé, ale většinou už i nemožné. Autor: archiv Pojďme se proto podívat na všechny nástrahy i klíčové fáze výstavby nového rodinného domu - typového domu ROYAL společnosti CENTRAL GROUP. Způsob jeho výstavby a problémy z ní vyplývající jsou u zděných typů rodinných domů často obdobné, proto postřehy z průběhu výstavby tohoto domu by mohly být užitečné pro všechny, kteří se rozhodli, či teprve rozhodují, stavět. Stavební povolení pro začátek Máme zpracovaný projekt nového domu, zhotovitele a stavební dozor, a chceme začít stavět. Každá nová stavba však může být zahájena jen na základě pravomocného stavebního povolení. Nejdříve je proto nezbytné podat žádost o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, který zahájí stavební řízení a oznámí zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům stavebního řízení. Po úspěšném ukončení stavebního řízení je vydáno stavební povolení, které má po nabytí právní moci časově omezenou platnost (většinou na tři roky). Počet dokladů a potvrzení potřebných pro vydání stavebního povolení se odvíjí od složitosti stavby a požadavků stavebního úřadu.

Co vše je nutno předložit k žádosti o stavební povolení 1. projektovou dokumentaci včetně dokladu o autorizaci projektanta 2. doklad o majetkoprávních vztazích (výpis z katastru nemovitostí, nebo kupní smlouvu s návrhem na vklad) 3. zakreslení do katastrální mapy 4. územní rozhodnutí, jestliže je vydal jiný orgán než stavební úřad příslušný k povolení stavby 5. informace o tom, kdo je investorem, dodavatelem stavby, předpokládané náklady a termín výstavby 6. vyjádření dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, popř. další stanoviska požadovaná stavebním úřadem
1. fáze výstavby - Zemní práce a základová deska Autor: archiv Kvalitní základy a základová deska jsou předpokladem pro bezproblémový průběh další výstavby a stabilitu celého domu do budoucna. Stavba tedy nejdříve začala tak, že se geodeticky zaměřil dům a výškově a směrově vytyčil objekt s osazením tzv. stavebních laviček. Po vyvápnění obvodu základových pasů a po jejich vyhloubení na úroveň základové spáry se provedlo její hutnění Autor: archiv vibrační deskou ("žábou") na předepsanou únosnost. Do takto připravených základových pasů se uložilo uzemnění a ještě před betonáží byly vybedněny prostupy důležité pro průchod inženýrských sítí. Pak následovala samotná betonáž základových pasů. Do nalité betonové směsi se ještě za mokra osadily trny z oceli, na které se po zatuhnutí betonové směsi upevnily základové KB bloky. Po jejich prolití vznikly základy o šířce 60 cm. Autor: archiv Mezi základové pasy se potom navezl štěrk, jehož účelem je oddělit rostlý terén od budoucí základové desky. Po zhutnění štěrkového násypu na tloušťku 20 cm se pokládala ležatá kanalizace a vodovodní přípojky. Správný spád kanalizačního potrubí byl zkontrolován měřením nivelačním přístrojem, těsnost a nepropustnost položeného potrubí se ověřovala zkouškou vodotěsnosti naplněním vodou (po dobu 3 hodin). Po prozkoušení bylo kanalizační potrubí obsypáno pískem (ochrana před poškozením) a celý povrch zpevněn hutněnou štěrkodrtí. Z vnitřní strany základových pasů byly v násypech provedeny náběhy ve spádovém poměru 1:2. Autor: archiv Základová deska se vyztužovala po celé ploše domu ocelovou výztuží neboli kari sítí. Po zvlhčení povrchu násypu vodou se deska vybetonovala z předepsaného betonu B15, který byl zhutněn, a konečný povrch desky stavbaři upravili stržením hliníkovou latí. Další dny se hotový povrch musel zvlhčovat vodou proti prudkému vyschnutí a popraskání.
Na co dát pozor v úvodní fázi výstavby 1. Základová spára před betonáží nesmí být rozbředlá, jinak by mohlo v budoucnu dojít k posunu a praskání domu. Kvalita podloží a hlavně jeho únosnost je velice důležitá. 2. Ještě před betonáží je důležitá kontrola polohy prostupů pro přípojky v základech. Jejich nesprávné umístění, ale i nesprávná výšková poloha, může zavinit nefunkčnost kanalizace. 3. Pozor na kvalitu provedení betonáže desky. Povrch by měl být rovný a hladký kvůli následnému bezproblémovému provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti. V opačném případě nemusí hydroizolace dobře přilnout k povrchu desky a může dojít k jejímu mechanickému poškození a průniku vlhkosti do podlahy domu.
Základy jsou tedy položené. V příštím díle našeho seriálu o stavbě domu si přiblížíme budování svislých konstrukcí včetně pokládky izolace pod obvodové zdivo.