Stavba domu není zrovna jednoduchá věc, a proto je potřeba pořádně plánovat a prověřovat, být dobře informovaný a připravený dopředu na nejrůznější situace, které s sebou stavba rodinného domu může přinést. Po úvodní části našeho miniseriálu Stavíme dům I., kde jsme nakoukli na zahájení stavby jednoho rodinného domu a položili základovou desku, si dnes řekneme, jak stavba pokračuje. Podíváme se na průběh výstavby svislých konstrukcí, stropu, druhého podlaží a střechy. 2. fáze výstavby – Svislé konstrukce a strop Po dokončení základové desky, jejíž výstavbě jsme se věnovali zde, nastává druhá fáze Autor: archiv stavby, a to vybudování svislých konstrukcí včetně pokládky izolace pod obvodové zdivo. Jak tedy stavba probíhala dále? Nejdříve se položila vodorovná izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Izolace se prováděla následovně - nejprve se ošetřil beton základových pasů penetračním nátěrem. Po jeho zaschnutí se na základy navařily dvě vrstvy izolace - Bitagit o šíři 60 cm a na tento pás druhá vrstva Foalbit S 40 o 10 cm užší pro možnost napojení izolace pod podlahy (betonovou mazaninu). Vlastní postup zdění byl následující: Nejdříve se osadily cihly v rozích obvodových stěn. Jejich přesné osazení je velice důležité a musí být Autor: archiv dobře zkontrolováno, neboť rohy jsou výchozím bodem pro přesnost dalšího zdění. Při samotném zdění z termoizolačních cihel POROTHERM P+D se svislé spáry nemaltují. Zdicí termoizolační malta u vodorovných spár musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách. V průběhu výstavby se kontrolovala jednotná výška vrstev, svislost a vodorovnost zdiva. Při zdění okenních a dveřních otvorů bylo třeba dodržet toleranci do 10 mm. Tyto otvory se následně překlenuly překlady, které se spojily se ztužujícím věncem probíhajícím nad nimi. Autor: archiv Po vyzdění obvodových a nosných zdí prvního nadzemního podlaží se mohly začít za pomoci autojeřábu osazovat stropní nosníky. Nosníky se ukládaly do 10 mm silného maltového lože z cementové malty na každé straně s přesahem nejméně 125 mm, a následně byly podepřeny podpěrami s požadovaným vzepětím. Po uložení keramických stropních vložek mezi nosníky byla vyztužena železobetonová žebra za pomoci plochých vložek. Po dokončení armovací výztuže a jejím odsouhlasení statikem a odpovědným projektantem se mohlo začít s betonáží stropu. Po navlhčení celé konstrukce se za pomoci čerpadla na beton a automixů vyplnily mezery nad nosníky mezi stropními vložkami a plochými vložkami betonem. Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají směr nosníků, a betonáž pruhu se nesmí přerušit! Po jejím dokončení se beton musel kropit a udržovat ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí.

Na co dát pozor v této fázi výstavby 1. Izolace pod zdi: Dejte pozor na bezprašné styčné plochy ještě před pokládkou izolace. Je třeba důkladně zamést a ošetřit povrch základových pasů penetračním nátěrem, jednotlivé pásy izolace je nutno natavit v celé ploše s dostatečným vzájemným přesahem. V případě nekvalitně provedené vodotěsné izolace, která současně plní funkci protiradonové bariéry, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti a pronikání radonu do domu. 2. Založení zdiva: Založení zdiva je nutné kontrolovat podle projektové dokumentace. Důležitá je vodorovnost první řady - v případě nedodržení vodorovnosti se spotřebuje více materiálu k vyrovnání. 3. Zdění obvodového zdiva: Je nutné dodržet svislost stěn a příček, zkontrolovat šířku ložných spár a vazbu zdiva. Při větší šířce spár vznikají tepelné mosty, pevnost takového zdiva je také menší (malta má nižší pevnost než cihly). Naopak při užších spárách nedochází k optimálnímu spojení jednotlivých cihelných řad. 4. Příprava pod strop: U nosných konstrukcí je nutné dbát na jejich vodorovnost. Výška zdiva by přitom měla být v souladu s projektovou dokumentací. Při nedodržení těchto podmínek dochází ke křivosti stropní konstrukce. 5. Stropy s výztuží a jejich betonáž: Výztuže a podpěrná konstrukce by měly být v souladu s projektovou dokumentací. Při jejím nedodržení může dojít ke statickému narušení konstrukce v rámci betonáže. Důležité je také zkontrolovat, zda bylo dodrženo řádné hutnění betonové směsi. Po jejím zatuhnutí se beton musí pravidelně kropit, aby řádně vyzrál.
3. fáze výstavby – Dokončení hrubé stavby (druhé podlaží a střecha) Po nutné technologické pauze po betonáži stropů se začalo se zděním obvodových a nosných zdí druhého nadzemního podlaží do výšky 125 cm. Na obvodové zdivo navázala vyzdívka pro betonáž Autor: archiv pozednicového věnce, který je vyztužen ocelovými pruty a zpevňuje svislou konstrukci domu. Železobetonový věnec je izolován polystyrenem proti promrzání. Jakmile proběhla lhůta, během níž věnec zatuhl, dozdily se štítové zdi a nosná příčka druhého podlaží. Na ně se jeřábem umístila nosná ocelová konstrukce pro uložení dřevěného krovu, která se na místě svařila dohromady a pevně ukotvila k podlaze podlaží. Následovala vlastní montáž dřevěného krovu, jehož materiál se připravoval v průběhu předchozího zdění. Nejprve se osadily pozednice (vodorovné trámy) na betonový věnec a upevnily se do zabetonovaných ocelových pásnic a šroubů. Potom se osadily krajní krokve (šikmé trámy), ukotvily se na pozednici a ocelovou konstrukci, a dále se postupně osazovaly krokve ostatní. Po dokončení konstrukce vázaného krovu včetně vikýřů byla celá Autor: archiv konstrukce zkontrolována a kleštiny se prošroubovaly závitovými tyčemi. Veškerý dřevěný materiál byl chemicky ošetřen ochranným nátěrem Lignofix. Potom už se mohlo přistoupit k přípravě krovu pro pokládku střešní krytiny. Nejdříve se oplechoval obvod střechy měděným plechem a následně se na krovy pomocí kontralatí položila kontaktní fólie BRAMAC - PRO, která se musí po pokládce celoplošně dotýkat tvarově stálé tepelné izolace ("skelné vaty"). Minimální sklon střechy při použití této fólie a velkoformátových tašek je 22 stupňů. Fólie se aplikuje horizontálně s průhybem do 2 cm přímo na krokve, připevňuje se sponami a zajišťuje kontralatěmi, které vymezují potřebnou odvětrávací mezeru pod střešní krytinou. První pás fólie se přitom klade souběžně s okapovou hranou, lícovou stranou (potiskem) nahoru, a následně se pokládají další pásy s minimálním přesahem 10