Některé součásti střechy vyžadují pravidelnou péči, jiné podle použitého materiálu vydrží bez zásahu i desítky let. Systematickými kontrolami a průběžnou údržbou lze předejít větším poruchám nebo nákladným opravám.

K prvkům vyžadujícím četnější údržbu patří klempířské konstrukce, obzvláště žlaby a svody, které se musí při zanesení čistit. Jak často, záleží na tom, zda poblíž stojí listnaté stromy, či jiný zdroj možného znečišťování. Při čištění okapů je vhodné zkontrolovat jejich celkový stav – nátěr, sklon a spoje, protože ty se mohly například v zimě poškodit sjíždějícím sněhem.

Není na závadu prohlédnout i stav hromosvodu, případných protisněhových zábran, střešních prostupů, pochozích lávek a ostatních střešních prvků. Po zimě je vhodné také zkontrolovat střešní krytinu. U skládané se může v zimě posunout střešní taška, mimořádně vlivem extrémních změn teplot i prasknout.

Co můžete čekat při výměně střechy:

Zdroj: Youtube

Bez okamžité opravy začne do střechy zatékat, což může v případě volného půdního prostoru způsobit poškození konstrukce krovu. Ale rychlá náprava je nutná i u půdní vestavby, rozhodně se nevyplatí spoléhat na podstřešní pojistnou fólii.

Funkční hromosvod

Revize hromosvodu patří mezi pravidelné kontroly a často bývá potřebná v souvislosti s pojištěním budovy. Hromosvody realizované do 1. 2. 2009 musí mít revizi jednou za pět let, po tomto datu jednou za čtyři roky. Cena za práci revizního technika se pohybuje kolem 2 000 Kč a zajistí bezpečnost a jistotu, že hromosvod funguje správně.

Jak na kontrolu

Zatímco vnější plášť je možné kontrolovat u každé skladby střešní konstrukce, prvky krovu se dají prohlédnout pouze v nevyužitém podkroví. U půdní vestavby nezbývá než spoléhat, že střecha byla kvalitně a odborně navržena i zhotovena. Zkontrolovat skladbu z interiéru nejde, takže nezbývá než počkat do doby, kdy se problém se zatékáním objeví sám. Maximálně lze posoudit stav střešních oken a jejich oplechování.

U nevyužitého podkroví se funkčnost střešní krytiny a stavu konstrukce krovu nejjednodušeji kontroluje krátce po dešti nebo v průběhu silného deště, kdy je zatékání viditelné ihned. To platí zejména pro starší domy s pouhým laťováním bez podstřešní fólie. Kritická místa jako úžlabí, nároží, střešní prostupy nebo výlezy se z interiéru kontrolují jednoduše. Ale i kontralatě s podstřešní fólií je vhodné z interiéru občas prohlédnout, po letech může být fólie mechanicky poškozená. Pokud se závada a zatékání zjistí, je samozřejmě potřeba rychle zjednat nápravu.

Často se ovšem na jednom objektu vyskytují různé skladby střešního pláště. Může to být dané sklonem střechy – malé sklony mívají plochu bedněnou, u starších domů se jako krytina používal plech. Kontrolou bednění lze případné zatékání zjistit. Ačkoli plechová krytina nedosahuje životnosti pálené, někdy stačí provést výměnu plechu pouze v poškozené části střechy.

Kde je škůdce

U nevyužívaného podkroví je potřeba pečovat i o celkový stav konstrukce krovu, neboť jde o statický prvek nesoucí střešní plášť. Pokud do objektu začne zatékat a není zjednaná náprava, krov mohou časem napadnout biotičtí škůdci, především plísně a dřevokazné houby. Neudržovaný stav krovu přináší i další problémy – například napadení dřevokazným hmyzem (nejčastěji tesaříkem krovovým), což je možné poznat podle oválných otvorů ve dřevě s čerstvou vrtnou moučkou u otvoru. Pokud tento stav nastane, nebo se již děje u kupovaného domu, je třeba oslovit odbornou firmu, která na základě laboratorních výsledků provede sanaci a opravu.

Obzvláště v případě nevyužívaných půd bytových domů je potřeba věnovat velkou pozornost zamezení přístupu ptáků, protože jejich trus a organické zbytky způsobují nebezpečnou korozi dřeva a možnost napadení škůdci. I přesto je žádoucí, aby byl půdní prostor větraný a dřevěné prvky krovu nevykazovaly nadměrnou vlhkost.

Jak bojovat proti zatékání střechou?

Zdroj: Youtube

Pravidelné prohlídky a péče o střešní konstrukci a plášť mají velký vliv na jejich životnost. Nicméně navzdory snaze nic nevydrží věčně. Někdy je tedy nutné vyměnit celou krytinu, nebo opravit krov. Kdo teprve uvažuje o půdní vestavbě, měl by její vliv konzultovat s odborníky, kteří doporučí, zda stávající krytinu, či části krovu zachovat. Jelikož finanční náklady hrají důležitou roli (sejmutí krytiny pro následné použití je dražší cenová položka), vyplatí se zvážit celý proces včetně možnosti zachování původních nebo použití nových prvků. Skládanou krytinu starší deseti let je však lepší na novou konstrukci krovu nepřenášet.

Kdy měnit krytinu

Doba pro výměnu střešní krytiny nastává, když přestane plnit svoji funkci a do střechy začne zatékat, poškodí se konstrukce krovu nebo jiné prvky střešního pláště. Takže už nestačí občas vyměnit jednu či dvě tašky nebo plechovou šablonu, protože četnost a rozsah signalizuje konec životnosti materiálu.

Při výměně je stále třeba dodržovat pravidla – nepřitížit konstrukci krovu náhradou plechové krytiny za podstatně těžší pálenou či betonovou, případně nevkládat do střešní plochy nově umístěná okna a podobně. Pozor také na možné omezení typu a barvy krytiny územním plánem v některých lokalitách.

Je vhodné zvážit doplnění kontralatí s podstřešní fólií včetně kompletního ošetření krovu nástřikem proti dřevokaznému hmyzu. „Záleží na tom, jaký materiál si majitel na střechu zvolí. Například plechové střešní krytiny mají vždy přesně dané rozteče latí, které je nutné dodržet. Staré latě obvykle nejsou ve správných roztečích, aby bylo možné vyměnit pouze střešní krytinu,“ popisuje Petr Tureček, produktový manažer společnosti Satjam, českého výrobce plechových střech.

Výměna a zákon

Při výměně střešní krytiny za stejnou nebo velmi podobnou není podle současného stavebního zákona potřeba stavební povolení ani ohlášení. Nemění se tím totiž vzhled, požární bezpečnost, stabilita, životní prostředí ani bezpečnost při užívání. Výjimku představují jen stavby zapsané jako kulturní památky, u nich je pro výměnu krytiny třeba vyřídit ohlášení stavby.

Oprava střechy před zimou:

Zdroj: Youtube

V případě jiných změn a zásahů do konstrukce krovu jako vybudování vikýře, vložení nového střešního okna nebo půdní vestavby je třeba vždy získat stavební povolení. Ohlášení stavebnímu úřadu vzhledem k zásahu do nosné konstrukce krovu nestačí a záměr musí být podložen projektovou dokumentací.

Na krovy s odborníkem

V nevyužívaném půdním prostoru je celkem snadné odhalit, zda krov potřebuje opravit. Pokud se nadále nebude využívat, stačí například prohnuté nebo jinak poškozené trámy zpříložkovat fošnami nebo ocelovými nosníky. Plánovanou nápravu by ovšem měl zpracovat či alespoň doporučit statik.

Pozor u památkově chráněných staveb, kde bývá rekonstrukce dřevěného krovu velmi náročná, často totiž spočívá ve spojování původního starého dřeva s novými prvky tzv. protézami. Výsledná funkčnost závisí na perfektním řemeslném provedení. Národní památkový ústav vydává řemeslníkům a odborným firmám osvědčení „Tesař – specialista pro památkovou obnovu“, což by mělo usnadnit výběr dodavatele.

Uvažuje-li se o využití půdního prostoru, je potřeba vyhotovit příslušnou stavební dokumentaci, protože bez stavebního povolení to nejde. Obvykle se totiž půdní vestavbou zasáhne do konstrukce krovu, změní se tvar střešní plochy, nebo se dokonce krovová konstrukce vymění kompletně.

Důležité teplo

Zvláštním případem rekonstrukce střechy je výměna střešní krytiny na využívaném půdním prostoru. Zde se totiž nabízí možnost zlepšení tepelněizolačních vlastností střešního pláště pomocí nadkrokevní izolace například z PIR panelů. I tentokrát je potřeba situaci řešit s odborníky, protože existuje více možností dodatečné skladby a materiálů, třeba s integrovanou podstřešní fólií a hliníkovými latěmi s roztečemi na konkrétně zvolenou krytinu. Vždy také záleží na finančních možnostech stavebníka – zrovna tato varianta patří mezi dražší, ale dokonale funkční řešení.

Pokud se plánuje zasáhnout do střešní konstrukce nebo kompletně střechu rekonstruovat, je klíčové pečlivě vybrat stavební firmu, která musí plně pochopit požadované práce, aby mohla připravit přesný rozpočet. Při rekonstrukci střechy je výhodou, že vše lze pečlivě zaměřit, spočítat a ocenit, čímž se minimalizují dodatečné práce a náklady. Po vybrání vhodné firmy na základě vzájemně schváleného rozpočtu se podepíše smlouva o dílo s důrazem na pojištění případných škod během realizace. Je velmi důležité jednoznačně stanovit, kdo je odpovědný za škody na majetku.

Nejčastější chyby

Pokud si stavebník pro rekonstrukci střechy nezajistí stavebně technický dozor, je potřeba, aby sám zkontroloval, jestli je vše provedeno správně:

 • přesné dodržení předepsané skladby střešního pláště včetně všech detailů
 • použití střešních latí s profilem vhodným pro danou krytinu a spád (obvykle 60/40 mm pro skládanou krytinu)
 • kvalitní impregnace střešních latí
 • vzdálenost laťování podle sklonu střechy předepsané výrobcem použité střešní krytiny
 • impregnace prken pro bedněné střechy
 • použití odvětrávací drenážní fólie (pod plech) u plechových krytin
 • těsnicí tmel nebo páska pod kontralatě (pokud to projekt předepisuje)
 • odpovídající spojovací materiál – hřebíky a vruty patřičné délky a množství
 • projektem předepsaná podstřešní pojistná fólie – dotyková, bezdotyková
 • provedení tepelné izolace vždy natěsno a bez mezer, nejlépe ve dvou vrstvách s překrytím (opět určuje projektová dokumentace)
 • parozábrana bez jakéhokoliv poškození, použití systémových detailů u stěn s tmelením, nebo páskou

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 9/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada