V okolí elektrického vedení platí několik typů ochranných pásem. V zástavbě sahá ochranné pásmo nejčastěji od dvou do patnácti metrů na obě strany. Jaký máte před domem typ vedení a jak velké kolem něj je ochranné pásmo, vám poradí třeba na infolince energetické společnosti, která vedení vlastní. Pokud byste si to chtěl kompletně nastudovat, najdete informace také v energetickém zákoně číslo 458/2000 Sb. v paragrafu číslo 46. Stromy v ochranném pásmu si vysadit můžete, ale nesmí vám růst do výšky větší než tři metry a musíte je pravidelně udržovat. Například E.ON Distribuce vyzývá majitele pozemků k prořezávání stromů v okolí vedení každý rok na podzim. Snažíme se tak předejít situacím, kdy se vysoké stromy v zimě pod tíhou sněhu nebo ledu polámou a potrhají vedení.

Odpovídá Vladimír Vácha, mluvčí E.ON ČR

Redakce dotaz rozvádí:

Pokud tak majitel neučiní, má správce vedení právo vstoupit na pozemek a učinit tak sám. V takovém případě stačí, když je kácení písemně oznámeno orgánu ochrany přírody 15 dnů před odstraněním dřevin.

Právo k ořezu stromů dává provozovateli distribuční soustavy zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v ustanovení § 25 odst. 4 písm. f) a g):

(4) Provozovatel distribuční soustavy má právo

f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním zařízení distribuční soustavy,

g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.

Tato oprávnění však musí vykonávat v rozsahu a za podmínek stanovených ustanovením § 7 a 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, kde se říká, že dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním a ničením. Za poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je v souladu s prováděcí vyhláškou považován nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

Pokud zákrok na stromech patřících vám povede k výše uvedeným ztrátám, máte nárok na náhradu škody podle § 420 nebo § 420a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.