Suprafenestra je prvek umístěný nad oknem. Prostor mezi nadokenní římsou a horní hranou okenního otvoru vyplňuje zpravidla figurální či ornamentální reliéf.