Ministerstvo financí na základě § 40 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků vydalo pokyn č. D - 280, jímž se do 30.4. příslušného zdaňovacího období prodlužuje termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí u poplatníků, jimž vznikla povinnost podat daňové přiznání u pronajatých pozemků, vedených dříve ve zjednodušené evidenci a k 1.1.2005 evidovaných v katastru nemovitostí jako parcely katastru (na základě provedené obnovy katastrálního operátu, při níž jsou u pozemků, v minulosti sloučených do velkých celků, na podkladě původních katastrálních map a nového měření znovu vymezovány jejich hranice, které se zanášejí, do nových, digitálních katastrálních map). Prodloužení termínu pro podání daňového přiznání se zároveň vztahuje i na dosavadní nájemce, kteří musí ze svého daňového přiznání takové parcely vyloučit. Poplatníci v těchto případech budou mít možnost podat daňové přiznání o tři měsíce později oproti zákonem stanovenému termínu. Ministerstvo financí dále vydalo pokyn č. D - 279, jímž se promíjí případné zvýšení daně a penále, vzniklé v důsledku opožděného podání daňového přiznání či opožděné platby daně ve shora uvedených případech. Poplatníci, kteří v těchto případech nestihnou podat daňové přiznání ani v prodlouženém termínu, případně nestihnou ani zaplatit daň v zákonem stanovené lhůtě, tak nebudou vystaveni sankcím. Informaci o tom, zda v konkrétním katastrálním území došlo v uplynulých letech ke změně evidence pozemků v katastru nemovitostí, lze získat na místně příslušném finančním úřadu, stejně jako na příslušném obecním úřadu, v jehož obvodu se pozemky nacházejí, případně také prostřednictvím vybraných daňových subjektů - převážně velkých zemědělských podniků, hospodařících na pronajatých pozemcích. Zdroj: Ministerstvo financí