Dopravní stavby nebývají architektonicky exponovaným tématem: obvykle jsou mosty, silnice, křižovatky a další vnímány jako utilitární stavby bez nutnosti individuálního výrazu. Samozřejmě existuje řada výjimek, potvrzujících pravidlo - z těch nejznámějších připomeňme například slavný Žďákovský most na Orlické přehradě (více si o něm můžete přečíst například zde) nebo Barrandovský most v Praze (nahlédnout na něj můžete prostřednictvím webové kamery zde). V jeho těsném sousedství byla před dvěma týdny otevřena jedinečná tramvajová trať, která si - i díky svému nepřehlédnutelnému architektonickému výrazu - určitě zaslouží pozornost. Projekt tramvajové tratě Hlubočepy - Barrandov vznikal několik let, první úvahy o vybudování této spojky padly již v roce 1994. Nyní je trať, jejímž architektem byl Ing. arch. Patrik Kotas, v provozu. Jde o jednu z nejvýznamnějších dopravně urbanistických staveb v jihozápadní oblasti Prahy: nová tramvajová trať umožní obyvatelům Nového Barrandova rychlé dopravní spojení a výrazně zvýšila rychlost, bezpečnost a kulturu cestování. Historie Příprava realizace nové tramvajové tratě byla schválena již v roce 1994 radou Zastupitelstva hl. m. Prahy. Přípravu této dopravní stavby zajišťoval Inženýring dopravních staveb. Před čtyřmi lety (přesně 22. září 1999) nabylo právní moci rozhodnutí o umístění stavby. O tři měsíce později byla dokončena dokumentace pro stavební povolení. V roce 2001 se vítězem veřejné obchodní soutěže stalo sdružení firem Subterra a. s. a ŽS Brno a. s. V tomtéž roce byla zahájena samotná stavba tramvajové tratě. Projektanti a architekti nazvali tuto stavbu tratí do nové éry - do nového století, a to nejen díky základním technickým parametrům, ale i pro celkové urbanistické ztvárnění a použití jednotlivých architektonických detailů. Celková délka trati od smyčky na Zlíchově k dočasné smyčce na sídlišti Barrandov na konci Werichovy ulice je 3.560 metrů. Složité morfologické podmínky terénu si vynutily návrh dvou na sebe navazujících estakád, a to hlubočepské a estakády přes Růžičkovu rokli o celkové délce 780 metrů, kterými je mimo jiné překonán průměrným stoupáním 6 % značný výškový rozdíl (přes 125 metrů). Dva podjezdy pod Lamačovou a Tréglovou ulicí na sídlišti o celkové délce 360 metrů a řada úseků vedených v protihlukových koridorech slouží k tomu, aby tramvaj co nejméně kolidovala s individuální automobilovou dopravou a co nejvíce snížila hlučnost v hustě zastavěné oblasti. K minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí přispěla i nově řešená konstrukce kolejového svršku a jeho variabilita, například vedení v zatravněných úsecích. Tramvaj jede Tramvajová trať má šest zastávek: Hlubočepy, V Bokách, Ateliéry, Chaplinova, Klukovická a sídliště Barrandov. Tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov začíná u nynější konečné tramvajové smyčky v Hlubočepech. Prakticky od počátku má trať rychlodrážní charakter a je zcela oddělena od silniční dopravy. Pomocí táhlé mostní estakády mimoúrovňově překročí Hlubočepskou ulici i železniční trať Praha - Rudná a přimyká se k ulici K Barrandovu. Růžičkovu rokli tramvajová trať překonává dalším samostatným mostem, jehož tvar, konstrukce i niveleta jsou obdobné jako u stávajícího silničního mostu. Po překonání Růžičkovy rokle trasa tramvaje dále kopíruje ulici K Barrandovu až ke křižovatce ulic K Barrandovu, Slavínského a Lamačova. Zde se trať stáčí doprava do vnitra sídliště Barrandov, ulici Lamačova podchází prvním podjezdem a míří ke svému nejdůležitějšímu dopravně urbanistickému bodu – k zastávce Chaplinovo náměstí. Tato zastávka, od stanice Hlubočepy již čtvrtá (Hlubočepy, Geologická, Lipského. Chaplinovo náměstí), navazuje na mimoúrovňovou nadzemní lávku, která je součástí hlavní pěší osy Nového Barrandova v centru sídliště. Trasa pokračuje dalším podjezdem do Tréglovy ulice. Zde je zastávka Poliklinika Barrandov, která umožňuje pěší dostupnost důležitých objektů občanské vybavenosti. Trať dále pokračuje podél Werichovy ulice do dočasné konečné zastávky „Sídliště Barrandov“. V budoucnu se totiž předpokládá prodloužení trasy tramvajové tratě směrem k Holyni. Design jednotlivých zastávek je velmi moderně pojatý, jsou barevně odlišeny a doplněny řadou nových prvků mobiliáře. Trolej je v celé délce zavěšena na kruhových prstencích tzv. trolejových branách. Zajímavá byla výstavba betonového tělesa: betonáž jednotlivých lamel hlubočepské estakády nebyla přerušována ani za mrazů. Stavební firma Železniční stavitelství (ŽS) Brno zřídila v takzvané výrobně nákladné zateplovací zařízení, které umožnilo betonovat nosnou konstrukci a následně beton ošetřovat po předepsanou dobu i při teplotě -10 oC. Za uzlový termín u této estakády lze považovat spojení části nosné konstrukce vysouvané z výrobny u křižovatky k barrandovským terasám s částí nosné konstrukce betonované na podpěrné skruži. Protihluková opatření Od severu je trať lemována nízkým lesem, podél jižní strany se nacházejí vysoké obytné domy. Aby byly dodrženy hlukové normy, byla v celém úseku podél Werichovy ulice nezbytná výstavba protihlukové zábrany. Jelikož je zcela nemyslitelné umístit do městského prostředí vysokou kompaktní protihlukovou stěnu, byl zvolen princip, který by umožňoval vizuální kontakt s tramvajovou tratí a přitom splňoval protihlukovou funkci. Jde o ocelové stojiny tvarované do kruhového segmentu, mezi nimiž je umístěna protihluková výplň ze zvukově izolačního bezpečnostního skla. Cílem tohoto řešení je zachovat prostorovou kontinuitu tramvajové tratě a nijak ji pohledově nezastiňovat, protože přirozeně patří k charakteru městské ulice. Za rok… Pro rok 2004 jsou určeny pouze práce, které je technologicky možné provést až po určité zátěži, tedy po určité době zkušebního provozu tramvajové trati. Jde především o provedení třetího podbití tramvajové trati, osazení bokovnic, které snižují hladinu hluku od provozu tramvají a dále o zatravnění a vydláždění tramvajové trati, dokončení sadových úprav a likvidace zařízení staveniště. Třetí podbití a návazné práce budou prováděny na jaře roku 2004 a to za úplné výluky provozu tramvajové trati. Tato kompletní výluka je sladěna s dalšími nutnými opravami tramvajové trati v Hlubočepích a na Smíchově, které zajišťuje Dopravní