Osm nových stanic, více než 14 kilometrů tunelů a zlepšení dopravní situace pro skoro 200 000 Pražanů - to je nově navržená trasa prodloužení metra A ze stanice Dejvická. "Na vybrané variantě se shodly všechny dotčené městské části, představitelé magistrátu i Dopravního podniku," řekl primátor Pavel Bém. "Vítězné náměstí je v současné době spíš přetíženou dopravní křižovatkou a rozlehlým, chaoticky uspořádaným terminálem veřejné dopravy než náměstím. Končí zde trasa metra, náměstím projíždí několik tramvajových linek a konečnou tu má i značný počet městských, příměstských a regionálních autobusových linek. To vše chceme do budoucna změnit a navrátit tomuto prostoru původní urbanistické určení. Prodloužení metra umožní dopravní zatížení Vítězného náměstí výrazně snížit," zdůraznil dále primátor. "Varianta, kterou jsme zvolili, řeší dobrou obsluhou území severozápadního okraje města, přímou obsluhou letiště Praha Ruzyně trasou metra a bude také výrazným impulsem k rozvoji tohoto rozsáhlého území. Při vedení trasy v této variantě je možné rozhodnout o etapách výstavby v několika variantách. První úsek lze například ukončit ve stanici Petřiny nebo Bílá Hora. U stanice Veleslavín řešení umožňuje dočasný terminál autobusové dopravy ještě před jeho definitivní realizací u stanice Dlouhá Míle", vysvětlil náměstek primátora Jan Bürgermeister Ze stávající stanice trasy A Dejvická je prodloužení trasy navrženo pod ulicí Evropskou na Červený Vrch. V prostoru Červeného Vrchu je plánována stanice metra pod ulicí Evropskou, v prostoru mezi křižovatkami ulic Evropská - Arabská a Evropská - Horoměřická. Stanice je navržena jako ražená, jednolodní s vestibuly umístěnými přímo pod povrchem. Východní vestibul stanice má bezprostřední vazbu na zastávky autobusů MHD a PID ze směru od Nebušic a z přilehlé části pražského regionu a přímými výstupy na rozšířené tramvajové zastávky v Evropské ulici. Případný západní vestibul stanice je možné zaústit do prostoru před stávajícím obchodním domem Delvita. Pěší dostupnost z tohoto vestibulu obsáhne převážnou část sídliště Červený Vrch. Dále trasa metra pokračuje do prostoru Veleslavína, kde je stanice navržena tak, aby byl umožněn přímý pěší dosah na zastávku modernizované železniční trati Praha - Kladno a dočasné autobusové nádraží, čímž se odsune část autobusových linek z prostoru Vítězného náměstí. Stanice je navržena jako dvoulodní mělce ražená s jedním podpovrchovým vestibulem. Ze stanice Veleslavín je trasa metra směřována do sídliště Petřiny. Pro většinu obyvatel sídliště navrhovaná stanice leží v docházkové vzdálenosti. Stanice je navržena jako ražená s jedním vestibulem. Další úsek trasy pokračuje ze stanice Petřiny směrem k Fakultní nemocnici Motol. Stanice Motol je situována severně od ulice Kukulovy při severním vstupu do areálu nemocnice. Navržena je jako mělce ražená jednovestibulová stanice. V této stanici je navrženo ukončit první provozní úsek trasy. Dále je trasa metra koncipována tak, aby bylo možné pokračovat na letiště Praha Ruzyně s možností obsluhy sídliště Dědina a aby trasování umožnilo i případné větvení trasy směrem na Řepy a Zličín. Z těchto důvodů se trasa metra za stanicí Motol stáčí severovýchodním směrem na Bílou Horu. Stanice Bílá Hora je situována pod ulicí Karlovarskou. Je řešena jako ražená jednovestibulová. Vestibul je navržen jako podpovrchový, přístupný ze západního čela stanice a je umístěn v blízkosti křižovatky ulice Karlovarské s ulicí Zličínskou. Za stanicí Bílá Hora je navrženo větvení trasy. Na letiště Praha Ruzyně je trasa vedena severozápadním směrem do stanice Dědina a jihozápadním směrem se odklání případná větev metra do Řep a Zličína. Větev trasy do Řep a Zličína je uvažována jako systémová možnost s časovým odstupem po realizaci trasy na letiště Ruzyně. Stanice Dědina je navržena jako podzemní hloubená stanice. Při umístění stanice bylo v trasování metra přihlédnuto k jejímu vhodnému urbanistickému začlenění do území tak, aby obsluhovala těžiště zástavby sídliště Dědina a zároveň umožnila ve výhledu i obsluhu velkého rozvojového území Ruzyně-Drnovská. Ze stanice Dědina pokračuje trasa metra severozápadním směrem podchází raženým tunelem pod již realizovanou částí Pražského okruhu a stoupá ke stanici Dlouhá Míle, kolem které lze již v blízké budoucnosti předpokládat koncentraci významných zdrojů veřejné dopravy v souvislosti s novými pracovními příležitostmi v rozvojovém území. Cílem je vytvořit v území kvalitní dopravní terminál pro přestupy mezi metrem, autobusy a ve výhledu i tramvají. Součástí terminálu je i kapacitní parkoviště P+R. Po realizaci této stanice je možné zrušit dočasně navrhovaný dopravní terminál u stanice metra a železnice Veleslavín a uvolněný prostor je možné využít pro jiné městské funkce. V dalším traťovém úseku je trasa metra vedena v zářezu směrem na letiště Praha Ruzyně. Tuto část trasy je možné uvažovat jako povrchovou, kterou je v případě nutnosti možné zakrýt architektonicky ztvárněným tubusem. Stanice Letiště Praha Ruzyně je řešena jako hloubená mělce založená konečná stanice umístěná pod úroveň okolního terénu. Hlavní funkcí stanice je umožnění komfortního přestupu cestujících jak odletovým, tak příletovým halám stávajících i budoucích letištních terminálů. Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy