Střecha je hlavní součást každého domu, pokud dům nemá střechu již domovem není. A k tomu, aby dům mohl zůstat co nejdéle domovem musí mít i kvalitní střechu. Proto se dnes podíváme na to co střechu tvoří. Hřeben Je vlastně nejvyšší hrana střechy. Krov Je hlavní nosná konstrukce rovinné sklonité střechy. Přenáší hmotnost střešního pláště a na něj působícího zatížení do svislých nosných konstrukcí budovy, tj. do stěn, sloupů a pilířů. Tyto svislé nosné konstrukce smějí být zatěžovány krovem jen ve svislém směru. Proto se šikmé tlaky, vyskytující se v krovu, zachycují kleštinami, ocelovými táhly nebo vazními trámy. Sklon střešních rovin Ovlivňován krytinou, nadmořskou výškou stavby, klimatickými poměry a konečně i estetickým výrazem stavby, neboť zastřešení má být v souladu s okolní zástavbou i přírodním prostředím. Hambálek Při větší délce krokví než 4,50 cm byl každý pár krokví rozepřen krátkým vodorovným trámcem, tzv. hambálkem. Byl namáhán na tlak a s krokvemi byl spojen čepem nebo přeplátováním. Vazní trám Přenáší váhu krovu na nosné zdi svislými tlaky a má být ve výši alespoň 80 mm nad půdní dlažbou. Vaznice Nosné, vodorovné trámce, které jsou v prázdných vazbách namáhány krokvemi na ohyb. Pozednice Povznáší váhu krovu na zdivo a je podepřena po celé své délce zdí. Proto se klade na plocho. Vzdálenost pozednice od líce půdní nadezdívky musí být minimálně 80 mm. Sloupky Podporují vaznice ve vzdálenostech kolem 4 metrů a bývají čtvercového průřezu. Do vaznic nebo vazních trámů se sloupky čepují či zapouštějí a spoje se jistí skobami nebo kolíky. Kleštiny a vzpěry V plných vazbách ztužují krov v příčném směru. Kleštiny zachycují vodorovné složky šikmých tlaků vyvozovaných krokvemi. Okap Tvoří nejnižší hranu střechy. - Olga Koníčková -