Z předmluvy autora: Již po čtvrté oslovuji všechny, kteří se zajímají o problematiku právního nakládání s nemovitostmi . K danému tématu byla vydána již řada vynikajících prací a jsem potěšen, že i tato skromná publikace vzbudila zájem veřejnosti a vznikl tak požadavek na její aktualizaci. Jsem přesvědčen, že právní problematika se stává postupně předmětem zájmu širší veřejnosti a přestává být vyhrazena jen pro okruh osob s právním vzděláním. Proto jsem se rozhodl, že kromě aktualizace nabídnutého tématu právních vztahů k nemovitostem se pokusím čtenáře seznámit i s některými základními zásadami civilního a správního práva a s jeho terminologií, která nemusí být všem čtenářům známa, ale jejíž pochopení může napomoci k lepší orientaci v obsahové náplni právní discipliny, kterou označujeme jako “právní vztahy k nemovitostem". Tomu, komu by se zdálo, že se jedná o právní problematiku jednoduchou, musím odporovat. Skutečnost, že hmotně-právní i procesní obsah těchto vztahů má prameny ve více právních odvětvích a je nezbytné při některých řešeních aplikovat zásady práva soukromého a současně i zásady práva veřejného, klade na osoby oprávněné v takovýchto vztazích rozhodovat, značné nároky. Dobrým důvodem k seznámení s novými právními úpravami a poznatky z praxe je i skutečnost, že byl vydán zákonem č. 500/2004 Sb. nový Správní řád, který má být základní normou správního procesu.

Obsah knihy

1.   Význam práva pro společenský vývoj, právní normy a jejich druhy2.   Občanské právo hmotné3.   Občanské právo procesní4.   Správní právo5.   Právní vztahy k nemovitostem6.   Věcná práva7.   Vývoj evidence věcných práv k nemovitostem8.   Katastr nemovitostí a jeho orgány ( dále KN )9.   Právní předpisy KN10.  Náležitosti KN11.  Vlastnické právo12.  Zástavní právo13.  Právo odpovídající věcnému břemenu14.  Právo předkupní věcné15.  Formy zápisů vlastnických a jiných věcných práv16.  Řízení o vkladu práva do KN17.  Zápis práv záznamem18.  Skutečnosti zapisované poznámkou19.  Zrušení poznámky20.  Zásady vedení evidence právních vztahů v KN       Závěr

Informace o knizeVáclav Kliment: Věcná práva a katastr nemovitostí (čtvrté přepracované a aktualizované vydání). Zdiby 2005. Vydal: VÚGTK Zdiby, 2005, 90 str., ISBN 80-85881-24-1Cena: 133,34 Kč (bez DPH)    140,- Kč (s DPH), množstevní sleva - od 20ks 10%.

Zdroj: VÚGTK Zdiby