Když chcete dům, musíte splnit několik zásadních požadavků na instalaci toalety. Tím zásadním je ten, že společný záchod s koupelnou je omezen na počet místností.


„Pokud je jediná záchodová mísa, musí být v bytě se 3-4 obytnými místnostmi umístěna v samostatné místnosti. Jediná záchodová mísa v bytě může být umístěna v koupelně jen v bytě s 1-2 obytnými místnostmi.
V bytě s 5 a více obytnými místnostmi musí být umístěny dvě záchodové mísy, druhá z nich může být v koupelně.“

POZOR: Jde o technické normy, které nejsou závazné, ale záleží na stavebním úřadu, jak se k nim postaví. Ohledně oddělení toalet ale bývají často nekompromisní.

POZOR: Jde o technické normy, které nejsou závazné, ale záleží na stavebním úřadu, jak se k nim postaví. Ohledně oddělení toalet ale bývají často nekompromisní.

To jsme citovali ČSN 73 4301 Obytné budovy, která se touto problematikou zaobírá. Takže shrnuto – pokud chcete záchodovou mísu v koupelně, musíte mít buď byt 2+1, nebo 2+kk, nebo mít dům s pěti místnostmi a víc, ovšem zde musí být záchodové mísy dvě a z toho jedna může v té koupelně být.

Další požadavky na toalety najdeme v dnes ještě platném zákoně 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, který 01. 07. 2023 nahradí zákon 283/2021 Sb.

Rozměry a umístění

Podmínky pro stavbu této velmi soukromé místnosti jsou také dostatečně popsány. Minimální šířka záchoda je 900 mm, přičemž při čelním vstupu mohou být minimální rozměry dveří 700 x 1970 mm s otevíráním ven nebo 600 x 1970 mm s otevíráním dovnitř. Délka místnosti musí být minimálně 1200, resp. 1550 mm.

Při bočním vstupu jsou dveře stále stejně velké (700 x 1970 mm), ovšem délka místnosti je 1300, resp. 1650 mm.

Velmi důležitý je ale další rozměr – jedná se o nejmenší vzdálenost mezi mísou a dveřmi v jakékoli poloze. Tato vzdálenost je minimálně 300 mm. Vzdálenost mezi okrajem mísy a protilehlou stěnou pak je minimálně 550 mm.

Samozřejmě, že totéž platí i u záchodů vestavěných a zavěšených. Zde se pak musí vše přepočítávat podle typu zabudování – přizdění nebo zakrytí sádrokartonem.

Větrat!

Důležité je také odvětrání. To může být zabezpečeno buď otevíratelným oknem, nebo nuceným větráním pomocí vývodu s větrákem. Na toaletě by se měl vzduch přirozeně vyměnit buď trvalým větráním s dávkou venkovního vzduchu 15 m³/h.os., nebo při nuceném větrání průtokem vzduchu minimálně 25 m³/h.