Vláda ČR schválila klíčové dokumenty, bez nichž by Česká republika nemohla začít čerpat dosud historicky největší objem peněz z fondů Evropské unie, který má vyčleněn na období 2007 - 2013.

Česká republika tak má šanci získat v následujících sedmi letech až 750 miliard, tedy asi 100 miliard ročně. Projednání a schválení operačních programů a národní strategie vládou ČR je nezbytným krokem k tomu, aby mohly být tyto klíčové dokumenty předloženy Evropské komisi.

"Schválení těchto dokumentů má pro Českou republiku zásadní význam. Z hlediska rozvoje regionů ČR je to jako bychom schválili sedm státních rozpočtů," vysvětluje ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, jehož ministerstvo zmiňované strategické dokumenty připravilo: "Evropské peníze nyní půjdou například na stavby dálnic a modernizaci železnice, na rekvalifikace pro nezaměstnané i vzdělávání obecně, na opravy kulturních památek a na řadu dalších oblastí, které se bezprostředně týkají každého obyvatele České republiky," doplňuje Gandalovič.

Předložením těchto dokumentů Evropské komisi začíná proces jejich formálního schvalování a zároveň se tak otevírá možnost reálného čerpání peněz z nových operačních programů. Pro žadatele je podstatné, že mohou předkládat nové projekty a začíná také uznatelnost nákladů vynaložených na schválené projekty. V první fázi budou spuštěny programy, ve kterých se navazuje na zkušenosti z realizace operačních programů v právě probíhající období čerpání 2004 - 2006. Jedná se např. o podporu podnikatelům, výstavbu silnic, železnic či technickou pomoc v rámci operačních programů.

Podobu operačních programů vytvářely, ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími partnery, jednotlivé resorty a průběžně byly diskutovány s Evropskou komisí již od října 2005. Při vytváření těchto dokumentů bylo respektováno široké partnerství požadované Evropskou komisí. V současné podobě odpovídají potřebám rozvoje České republiky a jsou projednány s nejvýznamnějšími hospodářskými a sociálními institucemi ČR, se zástupci odborů, Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory a dalšími partnery. Objemy prostředků vyčleněných na jednotlivé operační programy odpovídají tomu, kolik Česká republika potřebuje v těchto oblastech investic, ale zároveň kolik je schopna reálně vyčerpat.

"Nyní přichází na řadu stanovení pravidel, za kterých budou tyto peníze čerpány. Je naprosto nezbytné celý systém čerpání zjednodušit, zprůhlednit a zefektivnit, jinak nebude Česká republika schopná všechny vyčleněné prostředky využít. A to by byla velká škoda," komentuje další postup při přípravě čerpání Gandalovič. Tyto dokumenty bude MMR, ve spolupráci s ostatními resorty, zpracovávat v průběhu nadcházejících dvou měsíců.

Základními prioritami v nadcházejícím programovém období jsou rozvoj dopravní infrastruktury a infrastruktury životního prostředí, podpora inovací v podnikání, rozvoj regionů a jejich větší autonomie při čerpání evropských peněz a v neposlední řadě podpora vzdělávání a politiky zaměstnanosti.Přehled vybraných oblastí podpory v letech 2007 - 2013:

OP Doprava - modernizace železniční, dálniční a silniční sítě, rozvoj pražského metra a další,

OP Životní prostředí - zlepšování vodohospodářské infrastruktury, snižování rizika povodní, snižování emisí a průmyslového znečištění, podpora obnovitelných zdrojů energie, zkvalitnění nakládání s odpady, zlepšování stavu přírody a krajiny, vzdělávání v této oblasti a další,

OP Vzdělávání - zvyšování kvality počátečního vzdělávání, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání, podpora výzkumu a vývoje v této oblasti, rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání a další,

OP Výzkum a vývoj pro inovace - podpora výzkumných center, podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji, posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání a další,

OP Podnikání a inovace - podpora začínajících podnikatelů, inovací v podnikání a nových technologií, využití nových finančních nástrojů, úspory energie a podpora obnovitelných zdrojů energie, rozvoj poradenských a marketingových služeb pro podnikání a další,

OP Lidské zdroje a zaměstnanost - zvyšování kvalifikace stávající pracovní síly, podpora vyloučených z trhu práce, mezinárodní spolupráce, rozvoj veřejné správy a veřejných služeb a další,

Integrovaný operační program - rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, služby v oblastech sociální integrace, veřejného zdraví a zaměstnanosti, národní podpora cestovního ruchu, využití potenciálu kulturního bohatství a další,

OP Praha - Adaptabilita - rozvoj znalostní ekonomiky, začleňování znevýhodněných osob do trhu práce, modernizace počátečního vzdělávání a další,

OP Praha - Konkurenceschopnost - podpora ekologicky příznivé veřejné dopravy, dostupnost ICT služeb, revitalizace problematických oblastí, podpora partnerství mezi výzkumem a praxí a další,

Regionální operační programy (Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Jihovýchod, Severovýchod, Moravskoslezsko, Střední Morava) - rozvoj regionální dopravní infrastruktury a udržitelných forem veřejné dopravy, rozvoj služeb a infrastruktury cestovního ruchu, propagace turistických destinací, rozvoj a revitalizace regionálních center, měst a venkova, podpora podnikání

OP Technická pomoc - asistence při realizaci jednotlivých operačních programů, komunikace jejich obsahu a možností

Zdroj: MMR