Vláda ČR schválila na návrh ministra pro místní rozvoj Radko Martínka dvě nařízení vlády o poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů pro osoby s nižšími příjmy.

Finanční podporu výstavby dočasně nájemních bytů pro osoby s vymezenými příjmy bude poskytovat Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) právnickým nebo fyzickým osobám, včetně obcí. Obce budou moci i nadále - tak jako dosud - využívat dotací na trvale nájemní byty, určené pro stejnou cílovou skupinu nájemců. "V praxi to znamená, že po 20 letech by mohly být tyto byty postavené soukromým investorem např. i prodány do vlastnictví, což při současném státním dotování výstavby nájemních bytů možné není," uvedl k materiálu ministr Martínek.

Standardní výše této dotace pro soukromého investora na dočasně sociální nájemní byt představuje 250.000 až 300.000 korun na jeden byt. Vyšší dotaci získá energeticky úspornější dům a dalších 50.000 korun může být poskytnuto na tzv. upravitelný byt, který svou stavebně technickou dispozicí splňuje předpoklady pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Takové osoby budou mít při uzavírání nájemní smlouvy přednost. Pro trvale nájemní obecní byty je výše dotace stanovena, podle obdobných kritérií, až na 600 000 korun na byt.

Nájemcem dotovaného domu se může stát osoba, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za národní hospodářství. To např. při průměrné mzdě 18.900 Kč činí zhruba 14.175 Kč jako limit pro čistý měsíční příjem jednočlenné domácnosti. Limity jsou stanoveny dále podle počtu lidí žijících v bytě. Například u dvojčlenné domácnosti nesmí průměrný čistý měsíční příjem přesáhnout průměrnou měsíční mzdu. U domácnosti se třemi členy to je její 1,2 násobek, u čtyřčlenné 1,4 násobek a u pěti a vícečlenné domácnosti 1,5 násobek.

Nájemní smlouvu bude moci příjemce dotace uzavřít s nájemníkem na dobu nejdéle dvou let. Poté může být smlouva opakovaně prodloužena opět nejvýše o dva roky. Výše nájmu se do konce roku 2007 stanovuje na maximálně 50 korun za metr čtvereční; s tím, že se bude pravidelně k 1. únoru upravovat podle míry inflace.

"Byt, na který stát poskytl dotaci soukromému investorovi, bude muset sloužit k nájemnímu bydlení sociálně vymezené cílové skupiny domácností nejméně deset let. Poté bude moci být na trhu nabídnut za smluvní nájemné. Přeměna na vlastnické bydlení bude možná po dalších deseti letech," uvedl dále Martínek. V případě trvale nájemních bytů ve vlastnictví obcí je tato podmínka rovněž trvalá; z tohoto důvodu je dotace na tyto obecní byty vyšší.

Poté co obě nařízení prošla vládou, musí jej ještě posoudit Evropská komise z hlediska pravidel veřejné podpory.

Zdroj: ČTK