Rámcový obsah smlouvy o dílo by měl obsahovat: Smluvní strany, čímž se rozumí adresa, IČO, DIČ obou smluvních stran, osoby oprávněné k jednání po stránce smluvní, ekonomické a technické, a také bankovní spojení. Předmět plnění, by měl obsahovat odkaz na projektovou dokumentaci zpracovanou v nejvyšší možné podrobnosti, a to výkresová část i technická zpráva, rozsah prací specifikovat výkazem výměr v nejvyšší možné podrobnosti, způsob zapracování víceprací, jejich rozsah a důvod vzniku, přesně definovat, jaká inženýrská, projektová a dodavatelská činnost je součástí smlouvy. Čas plnění, který udává časové lhůty s odkazem na vzájemně odsouhlasený harmonogram, jako jsou přípravné práce a zařízení staveniště, datum zahájení, datum ukončení, likvidace zařízení staveniště, datum předání díla. Cena předmětu díla, měla by pojednávat o dohodnuté výši ceny, cenové úrovni, ve které je cena stanovena, dohodu o způsobu sestavení ceny, nejlépe ve formě rozpočtu s vazbou na výkaz výměr požadovaných prací, cenovou doložku, tj. dohodnutý způsob promítání vlivu změn cen materiálů, výrobků, výkonů, služeb, změn mzdových, kurzových a úvěrových podmínek po datu podpisu smlouvy a možnost kontroly ze strany investora, dohodu o promítání cen víceprací, dohodu o cenových podkladech, dohodu o formální úpravě cenové dokumentace, výpočet daně z přidané hodnoty. Platební podmínky, čímž se rozumí způsob plateb formou záloh či splátek, podklady pro fakturování, nejlépe systém soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, platební kalendář, vystavení konečné faktury v závislosti na odstranění vad a nedodělků, formální úprava dokladů. Dokumentace, která by měla obsahovat údaje o projektantovi, druh a podrobnost projektové dokumentace, datum předání, počet výtisků, způsob zapracování víceprací, lhůty zpracování dodatků k projektové dokumentaci, zpracování dokumentace skutečného stavu, provádění autorského dozoru. Staveniště, které by mělo zahrnovat vymezení, která strana připraví staveniště, způsob předání staveniště, datum předání staveniště, vymezení, která strana bude platit provoz stanoviště (energie, voda, telefon, pronájem pozemku, šatny atd.), likvidaci staveniště. Další ujednání, čili způsob vedení stavebního deníku, spolupráci stavebního dozoru investora s dodavatelem, předávání revizních zpráv, atestů, certifikátů souvisejících se stavbou, předání dokumentace skutečného provedení stavby. Předání a převzetí, výzva dodavatele investorovi k převzetí díla, písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami, reklamace vad, forma zápisu, lhůty odstranění vad. Záruky na kvalitu díla, má na starosti kvalitu stavebního díla ve vazbě na technické normy, datu, kdy začíná běžet záruční lhůta, dobu trvání záruky, podmínky pro uplatnění záruky. Smluvní pokuty, určující smluvní pokuty za nedodržení lhůt, pokuty za nedodržení kvality a za platební nekázeň. Poslední kategorii v obsahu smlouvy o dílo tvoří Závěrečná ustanovení. Obsahem tohoto ustanovení je počet kopií smlouvy, způsob změn ve smlouvě například formou dodatků, datum podpisu smlouvy, jména a podpisy zástupců obou stran. Smlouva může být pochopitelně členěna jinak, některé části mohou být sloučeny, jiné třeba po pečlivé úvaze vypuštěny. Vždy však musí obsahovat dvě podstatné podmínky - předmět smlouvy a dohodu o ceně. Uvedený obsah jednotlivých částí je uveden pouze heslovitě pouze pro orientaci a nemusí být úplný.