Vybrané kapitoly ze zákonů č.357/1992 Sb. a č.586/1992 Sb. ve znění jejich pozdějších změn a úprav, které se týkají prodeje pozemků DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ § 8

(1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je

a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem, b) nabyvatel (kupující), jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkurzu nebo vyrovnáním či vydržením, c) oprávněný z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni, d) převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitosti; převodce a nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně.

(2) Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, považuje se každý z manželů za samostatného poplatníka a jejich podíly za stejné, pokud nejsou podíly dohodnuty nebo stanoveny jinak. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.

§ 9 Předmět daně

(1) Předmětem daně z převodu nemovitostí je

a) úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví b) bezúplatné zřízení věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitosti darováním

(2) Předmětem daně z převodu nemovitostí je rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech, kdy dojde následně k odstoupení od smlouvy a smlouva se tímto od počátku ruší. (3) Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod. Daň se vybere z převodu té nemovitosti, jejíhož převodu je daň vyšší. (4) Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky ( dále jen "tuzemsko"), se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá.

§ 10

Základem daně z převodu nemovitostí je

a) cena zjištěná podle zvláštního předpisu ( zákon o oceňování majetku ) platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná, b) cena (§16) bezúplatně zřízeného věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni, c) v případě vydržení cena zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den sepsání osvědčení o vydržení ve formě notářského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení, d) cena zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. § 15 Sazba daně z převodu nemovitostí

Daň činí 5% ze základu daně.

§ 16 Věcná břemena, opětující se plnění

Je-li předmětem daně nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo opětujícího se plnění zřízeného jinak než věcným břemenem, je základem daně jeho cena zjištěná podle zvláštního předpisu ( zákon o oceňování majetku ).

§ 17 Minimální výše daně, penále a zaokrouhlování

(1) Minimální výše daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí činí 50 Kč, a to bez ohledu na rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně. (2) Při vyměřování daně se zaokrouhluje základ daně na celých 100 Kč nahoru a vyměřená daň na celé Kč nahoru. (3) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu částku 100 Kč. Vyměřené penále se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

§ 18 Vyměření a splatnost daní

(1) Na základě daňového přiznání, ve kterém poplatník uvede údaje rozhodné pro vyměření daně a podle výsledkůvyměřovacího řízení správce daně daň vypočte a vyměří platebním výměrem. (2) Daň z převodu nemovitostí je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž mu byl doručen platební výměr o vyměření daně.

Osvobození od daně z převodu nemovitostí § 20

(1) Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny

a) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků, akciových společností s plnou majetkovou účastí státu nebo s plnou majetkovou účastí Fondu národního majetku České republiky a nebo Pozemkového fondu České republiky a společností s ručením omezeným s plnou majetkovou účastí státu, b) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České republiky, c) převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu související s přímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona, d) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním a slučováním obcí nebo se změnami jejich území podle zvláštních předpisů e) převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazků obcí (dále jen "svazek") vytvořených podle zvláštního zákona, a dále z vlastnictví svazků do vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku sdruženy a které byly předchozími vlastníky převáděných nemovitostí.

(2) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví České republiky, pokud právo hospodaření s tímto majetkem vykonávají ústřední orgány, státní fondy, okresní úřady nebo rozpočtové či příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány nebo okresními úřady, jakož i převody nebo přechody vlastnictví k nemovitostem na Českou republiku.

§ 21 Daňové přiznání

(1) Poplatník je povinen podat místně příslušnému správce daně přiznání k dani z převodu nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne

a) v němž smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo rozhodnutí či jiná listina, kterými příslušný státní orgán potvrzuje nebo osvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem, doručena poplatníkovi daně z převodu nemovitostí b) účinnosti smlouvy o úplatném či bezúplatném převodu nemovitostí, která není evidována v katastru nemovitostí. Součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitosti, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitosti; znalecký posudek se nevyžaduje v případě převodu nebo přechodu vlastnictví k pozemkům bez trvalých porostů a staveb, pokud správce daně nestanoví jinak. DAŇ Z PŘÍJMU § 4 Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny

a) příjmy z prodeje bytů nebo obytného domu s nejvýše dvěma byty, včetně souvisejících pozemků, pokud je prodávající vlastnil a současně v něm měl bydliště po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje těchto bytů nebo domů, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do dvou let od jejich vyřazení z obchodního majetku, b) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuvedených pod písm. a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let.V případě, že jde o prod