Když v rodině padne slovo vydědění, nejedná se o příjemnou chvilku. Někdy se však stane, že se potomci ke svým rodičům nechovají nejlépe. A ti se pak rozhodnou přistoupit k radikálnímu kroku a své dítě vydědit.

Jak vydědit potomka? Bez důvodu to udělat nelze

Podívejte se na video o způsobech dědění:

Zdroj: Youtube

Vydědění potomka však není jednoduché – dítě je nepominutelným dědicem, to znamená, že má nárok minimálně na svoji povinnou část z dědictví. Pokud jej chcete tohoto práva zbavit, vstupuje na scénu občanský zákoník. Ten v § 1645 stanovuje důvody, pro které lze potomka vydědit.

Kdy můžete vydědit své dítě?

Zákon pracuje s několika důvody vydědění. Většina z nich je neurčitá, proto si je můžete vyložit různě. Pokud dojde ke sporu, bude rozhodovat soud, zda jde o důvod dostatečně závažný k tomu, aby bylo vydědění schváleno.

Zůstavitel (v tomto případě rodič) může vydědit svého potomka, který:

  • Neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi (v situaci, kdy se o sebe nedokázal sám postarat – třeba z důvodu nemoci nebo stáří).
  • Neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, jaký by měl (přestože zůstavitel o kontakt s dítětem stojí. Pokud nestojí, pro tuto situaci tento důvod neplatí).
  • Byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze.
  • Vede trvale nezřízený život (vztahuje se na osoby závislé na drogách, alkoholu, gamblingu).
  • Je zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že je tu obava, že pro jeho potomky nezanechá povinný díl (to lze vyřešit tak, že jeho povinný díl odkáže zůstavitel dětem neopominutelného dědice – tedy vnoučatům).
  • Je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.

Jak vydědit vlastního potomka?

Pokud se rozhodnete své dítě vydědit, nemusíte mu o tom říkat dopředu. Je jen na vás, zda mu to oznámíte. Listina, která obsahuje právní úkon vydědění, se označuje jako prohlášení o vydědění. Vyžaduje splnění stejných formálních náležitostí jako závěť.

V jedné listině můžete mít závěť, ale i prohlášení o vydědění.

Jak závěť, tak i prohlášení o vydědění lze sepsat ručně i ve formě notářského zápisu. Vydědit dítě tak, aby to bylo právně v pořádku, může být komplikované. To může po smrti napadnout listinu o vydědění žalobou u soudu.

V případě, že listinu o vydědění sepíšete přímo u notáře, můžete ji nechat u něj v úschově. Budete mít jistotu, že po vaší smrti se nikde neztratí. Pokud si listinu sepíšete sami doma, vyděděný potomek ji může najít a zničit.

Co musí obsahovat prohlášení o vydědění

Jak závěť, tak i listinu o vydědění můžete v průběhu života měnit i rušit.

Listina o vydědění musí obsahovat:

  • datum,
  • vaše identifikační údaje,
  • identifikační údaje vyděděné osoby,
  • váš podpis.

Je vhodné přidat i důvod vydědění. Pokud se dítě rozhodne podat po vaší smrti žalobu a vy důvod neuvedete, bude ve snazší pozici.

Nezapomeňte jasně uvést, zda se vydědění týká jen vašich dětí. Nebo i vašich vnoučat.

Zdroj: finance.cz, pravoprovsechny.cz, cesivpravu.cz