Vyhláška ministerstva financí č.299/1993 Sb. dne 1.prosince 1993, kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně Ministerstvo financí podle §55a odst.2 zákona České národní rady č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č.35/1993 Sb., stanoví: §1 §1(1) Finanční úřad může k zamezení nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů nebo tvrdosti zcela nebo částečně prominout příslušenství daně (Pozn. č.1: §58 zákona ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.) podle daňových zákonů, (Pozn. č.2: Např. zákon ČNR č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, zákon ČNR č.16/1993 Sb., o dani silniční, zákon ČNR č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č.337/1992 Sb., zákon ČNR č.368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů.) s výjimkou exekučních nákladů, a to maximálně do výše 300 000Kč v běžném kalendářním roce u jednoho daňového dlužníka a jedné daně. (Pozn. č.3: §1 odst.1 zákona ČNR č.337/1992 Sb.) §1(2) Do této maximální výše se započte výše příslušenství daně, které bylo již prominuto u stejné daně v běžném kalendářním roce. §2 Prominout nebo snížit příslušenství daně nelze, jestliže se jedná a) o nesplnění registrační povinnosti a nepředložení daňového přiznání, jde-li o daň z přidané hodnoty (Pozn. č.4: §40 odst.4 zákona ČNR č.588/1992 Sb.) a spotřební daně, (Pozn. č.5: §16 odst.4 zákona ČNR č.587/1992 Sb.) b) o opakování nedostatku, za který již bylo stejné příslušenství daně uplatněno, c) o penále stanovené trojnásobnou sazbou. (Pozn. č.6: §63 odst.3 zákona ČNR č.337/1992 Sb.) §3 §3(1) O prominutí příslušenství daně se rozhoduje na základě žádosti daňového dlužníka. §3(2) Žádost o prominutí příslušenství daně se podává u místně příslušného finančního úřadu. §4 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.