VYHLÁŠKA, KTEROU SE STANOVÍ ZPŮSOB ÚHRADY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PŘEVODEM NĚKTERÝCH STÁTNÍCH ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY Vyhláška ministerstva financí ze dne 4.ledna 2000 č.9./2000 Sb., kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby Ministerstvo financí stanoví podle §20 odst.1 zákona č.95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č.569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů: Způsob úhrady nákladů na převod zemědělských a lesních pozemků §1 Náklady na převod zemědělských a lesních pozemků hradí stát ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Pozemkový fond"), a to i v případech, kdy převodcem je jiná zákonem pověřená právnická osoba. (Pozn. č. 1: §3 odst.2 zákona č.95/1999 Sb.) §2 Finanční prostředky na úhradu výdajů se poskytují Pozemkovému fondu zálohově. Pozemkový fond je čtvrtletně vyúčtovává. Další zálohy se poskytují po vyúčtování předchozí zálohy. Tyto údaje vede Pozemkový fond ve svém účetnictví odděleně. §3 Nespotřebované finanční prostředky v běžném roce se vracejí do státního rozpočtu vždy 31.ledna následujícího roku. §4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. (Pozn. autora: tj. 28.ledna 2000.)