Vyhláška Ministerstva financí ze dne 8. dubna 1997 č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Ministerstvo financí stanoví podle §2 odst.2 písm. a) zákona České národní rady č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č.135/1994 Sb.: §1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška stanoví způsob a) určení věcně usměrňovaného nájemného (Pozn. č.1: §696 občanského zákoníku.) z bytů (dále jen "nájemné") bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě, (Pozn. č.2: Zejména vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČSR, Ministerstva financí SSR a předsedy Státní banky československé č.136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášek č.74/1989 Sb., č.73/1991 Sb. a č.398/1992 Sb.) b) určení úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytů uvedených v písmenu a) a bytů nabytých do vlastnictví podle zvláštního předpisu o vlastnictví bytů (Pozn. č.3: Zákon č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).) v domech, v nichž zůstal alespoň jeden byt uvedený v písmenu a) ve vlastnictví družstva, (dále jen "cena služeb"), c) způsob sjednávání nájemného a cen služeb mezi pronajímatelem (dále jen "družstvo") a nájemcem, popřípadě správcem domu (Pozn. č.3: Zákon č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).) a vlastníkem bytu. §2 Vymezení některých pojmů pro účely této vyhlášky §2(1) Užitkovou plochou bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností včetně místností vedlejších užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů, upravený podle zvláštního předpisu (Pozn. č.4: §4 výnosu Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČR, Ministerstva financí SR a Státní banky československé č.78/1991 Sb., o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu, (uveřejněného pod č.3 ve Finančním zpravodaji č.2-3/1991).) (dále jen "užitková plocha bytu"). §2(2) Za člena domácnosti se pro účely rozúčtování cen služeb považují manžel (manželka), děti, vnuci, rodiče, prarodiče, sourozenci a zeť (snacha), kteří s nájemcem žijí ve společné domácnosti, a dále i jiné osoby, které spolu s nájemcem byt nebo jeho část užívají celkem po dobu nejméně tří měsíců v roce. §3 Věcně usměrňované nájemné §3(1) Věcně usměrňované nájemné zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady na dům, včetně tvorby rezerv k jejich úhradě, snížené o příjmy z nebytových prostor a o jiné zdaněné příjmy z domu, a to ve výši, o které rozhodne orgán družstva, který je k tomu oprávněn podle stanov družstva, (dále jen "orgán družstva") a nezahrnuje zisk. V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb. Ekonomicky oprávněnými náklady pro účely této vyhlášky jsou a) splátky dlouhodobého investičního úvěru, (Pozn. č.5: Např. §7 a 8 vyhlášky č.136/1985 Sb. a §8 výnosu č.78/1991 Sb.) dalších investičních a provozních úvěrů (dále jen "úvěry") a úroky z nich, b) náklady na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství (dále jen "dům") a výdaje na technické zhodnocení (Pozn. č.6: §33 zákona ČNR č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č.259/1994 Sb. a zákona č.149/1995 Sb.) domu, c) náklady na správu družstva a domu, d) náklady na pojištění domu, e) daň z nemovitostí související s domem, f) náklady spojené s užíváním pozemku věcně příslušejícího k domu, g) ztráta z hospodaření družstva s domem vykázaná za uplynulý rok, rozhodne-li tak nejvyšší orgán družstva, (Pozn. č.7: §239 odst.4 písm. d) obchodního zákoníku.) popřípadě orgán pří slušný k takovému rozhodnutí podle stanov družstva. §3(2) Ekonomicky oprávněné náklady podle odstavce1 se rozpočítávají na jednotlivé byty takto: a) splátky úvěrů a úroky z nich [odstavec1 písm. a)] podle výše úvěru připadající na jednotlivý byt, b) nálady na opravy nebo údržbu domu, popřípadě výdaje na technické zhodnocení domu [odstavec1 písm. b)], náklady na po jištění domu [odstavec1 písm. d)] a případná ztráta z hospodaření družstva s domem vykázaná za uplynulý rok [odstavec1 písm. g)] podle poměru rozdělovaných nákladů na jednotlivý byt k celkovým rozdělovaným nákladům vynaloženým na výstavbu domu, (Pozn. č.8: §3 až 10 a §14 výnosu č.78/1991 Sb.) c) splátky úroků z úvěru před jeho převedením na půjčku [odstavec 1 písm. a)], daň z nemovitostí [odstavec1 písm. e)] a náklady spojené s užíváním pozemku [odstavec1 písm. f)] podle poměru užitkové plochy bytu k celkové užitkové ploše všech bytů v domě, d) náklady na správu družstva a domu [odstavec1 písm. c)] ve výši stanovené orgánem družstva. §3(3) Náklady na údržbu a opravy (včetně výměny) rozvodů vody a odvodů odpadních vod v domě, pořízení, výměnu a ověřování bytových měřidel vody, pořízení a opravy společné televizní antény a ostatních systémů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v bytovém domě může družstvo rozvrhnout podle rozhodnutí orgánu družstva i jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci2 písm. b), pokud stanovy družstva nestanoví jinak. (Pozn. č.9: §687 odst.3 občanského zákoníku.) §4 Ceny služeb §4(1) Cenami služeb se rozumí ceny za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz tuhého komunálního odpadu, odvoz splašků a čištění žump, popřípadě další služby, na nichž se družstvo s nájemcem, popřípadě vlastníkem (Pozn. č.3: Zákon č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).) bytu (dále jen "uživatel bytu") dohodne. §4(2) Ceny služeb se sjednávají podle zvláštních předpisů (Pozn. č.10: Zákon č.526/1990 Sb., o cenách.) nebo rozhodnutí cenového orgánu. (Pozn. č.11: Např. výměr Ministerstva financí č.01/97 ze dne 29.listopadu 1996, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněný v částce 13/1996 Cenového věstníku.) Není-li v těchto předpisech nebo rozhodnutích stanovena regulace cen služeb, sjednávají se jejich ceny ve výši odpovídající cenám obvyklým v místě a čase plnění. §4(3) Do cen služeb nelze zahrnout tu část nákladů, která je spojena s užíváním nebytových prostor. §4(4) Ceny služeb se rozúčtují na jednotlivé uživatele bytů podle zvláštních předpisů, (Pozn. č.12: Např. vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č.245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na