Vyhláška Ministerstva financí ze dne 9.srpna 1995 č.187/1995 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č.585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č.136/1994 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle §2 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č.135/1994 Sb.: §1 Vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č.585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č.168/1994 Sb., se zrušuje. §2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.října 1995. Text zrušené vyhlášky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor: Vyhláška Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 11. prosince 1990 č.585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č.168/1994 Sb. Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví podle §20 zákona č.526/1990 Sb., o cenách: §1 §1(1) Nájemné z nebytových prostor (bez připočtení cen služeb) se sjednává v rámci maximální výše vypočtené z ročních sazeb za 1 m 2 podlahové plochy pro nebytové prostory: a) obchodní, restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské a další prostory podobných užitných vlastností 190,- Kč b) výrobní, dílenské, skladové a pro účely garáží a další prostory podobných užitných vlastností 165,- Kč c) společenské, kulturní a další prostory podobných užitných vlastností, jakož i prostory pro pracovny (ateliéry) umělců (Pozn. č.1: Zákon č.35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č.89/1990 Sb., zákona č.468/1991 Sb. a zákona č.318/1993 Sb.) 130,- Kč d) ostatní, především provizoria 96,- Kč. §1(2) Regulace nájemného podle této vyhlášky platí pro všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou nájmů, kdy je nájemcem zahraniční zastupitelský úřad nebo diplomatická mise nebo fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, zahraniční osoba (Pozn. č.2: §21 odst. 2 obchodního zákoníku.) a právnická osoba, jejímž společníkem, nebo v případě akciové společnosti nebo zájmového sdružení právnických osob (Pozn. č.3: §20f občanského zákoníku.) zakladatelem, je zahraniční osoba. §1(3) Ceny služeb spojených s užíváním nebytového prostoru se sjednávají bez omezení, pokud pro příslušný výkon nejsou zvláštním rozhodnutím (Pozn. č.4: Výměr MF ČR č.01/94, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněný v Cenovém věstníku částka 33/1993, ve znění pozdějších úprav.) stanoveny ceny maximální. §1(4) Obec, s přihlédnutím k aktraktivitě prostředí nebo výhodnosti polohy nebytového prostoru, může určit objekty, popřípadě lokality v rámci obce, kde stanoví diferencované sazby vyšší než uvedené v odstavci 1, popř. kde umožní sjednat nájemné bez omezení. §2 Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1991. (Pozn. autora: Vyhláška Ministerstva financí č.168/1994 Sb., kterou se mění vyhláška č.585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, nabyla účinnosti dnem 1.září 1994.)