Publikace navazuje na 11 předchozích vydání knihy Stavební zákon v teorii a praxi. Těžištěm knihy jsou úplná znění nového zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění). Publikace je zpracována formou poznámkového vydání, takže k jednotlivým ustanovením zákonů jsou připojeny poznámky k jejich aplikaci a uvedeny jak „vnitřní“ vazby na související ustanovení zákona, tak „vnější“ vazby na jiné související právní předpisy. Oba uvedené zákony přinášejí řadu zásadních a koncepčních změn oproti dosavadní právní úpravě územního plánování, stavebního řádu i vyvlastňovacího řízení a v poznámkách na ně je zvlášť upozorňováno. Čtenáři jsou rovněž seznámeni s přípustnými alternativními postupy a zjednodušeními při umisťování, přípravě, posuzování, projednávání a povolování staveb. Součástí publikace je rovněž zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (tzv. změnový zákon), kterým se mění celkem 52 zákonů navazujících nebo jinak souvisejících s uvedenými dvěma zákony, a prováděcí vyhláška o autorizovaných inspektorech, která stanoví obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaných inspektorů, postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu, provádění a obsah zkoušek, náležitosti a způsob evidence autorizovaných inspektorů. Autorský kolektiv je složen z předních odborníků, kteří uvedené předpisy připravovali, a je zárukou fundovaných odborných stanovisek a komentářů k nim. Lze očekávat, že se kniha stane užitečnou pracovní pomůckou a zdrojem informací především pro pracovníky stavebních úřadů, projektanty, stavebníky, investory, inženýrské organizace, developery, podnikatele ve stavebnictví, uchazeče o jmenování do funkce autorizovaného inspektora i pro ostatní zájemce.

Nový stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisícími předpisy

Autoři: Stav. Jiří Doležal, JUDr. Jan Mareček, Vladimíra Sedláčková, Tomáš Sklenář, Martin Tunka, Zdeňka Vobrátilová

Nakladatelství: Linde Praha, a. s.Měsíc a rok vydání: říjen 2006Vydání: 1.ISBN: 80-7201-626-1EAN: 9788072016266Formát: A5, vázanýPočet stran: 704

-vr-