Jak se stát výměnkářem

Darování za života ušetří pozdější starosti s poplatky u notáře a náklady na znalce kvůli ocenění nemovitých věcí v dědickém řízení.

Výměnek je dle § 2707 NOZ možné sjednat pouze v souvislosti s převodem nemovité věci. Není rozhodující, zda se jedná o převod úplatný, či bezúplatný, je však vždy třeba, aby byla příslušná ustanovení o výměnku zakomponována již do textu samotné převodní smlouvy, např. kupní či darovací. Po uskutečnění převodu, tj. dodatečně, totiž již není možné výměnek sjednat. Výměnek lze sjednat ve prospěch převodce, ale i ve prospěch jakékoli třetí osoby, kterou smluvní strany ve smlouvě o převodu určí. Nejčastěji se bude jednat o případy převodu nemovité věci, např. domu nebo vesnické usedlosti, na děti s tím, že děti rodičům prostřednictvím výměnku umožní další užívání takové nemovité věci. Výměnek lze sjednat na dobu určitou, ale i na dobu života. To bude praktické zejména v případech, kdy chtějí převodci ve svém domě tzv. dožít. Výměnek lze sjednat jako právo obligační, tj. platné pouze mezi danými stranami na základě smlouvy, ale i jako právo věcné, které lze zapsat do katastru nemovitostí. Druhou variantu rozhodně doporučujeme. Výměnek lze do katastru nemovitostí zapsat v souvislosti s převodem nemovité věci, ale i předem, jako tzv. budoucí výměnek. Převodci tak mají větší jistotu, že se po převodu skutečně výměnkáři stanou.

Co všechno může být součástí výměnku

NOZ v § 2707 uvádí, že smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci v souvislosti s jejím převodem vymiňuje pro sebe nebo pro třetí osobu určité požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření. Zaopatření je pojem velmi široký. Nemusí v sobě obsahovat pouze jakési věcné břemeno dožití (tj. služebnost bytu), ale i jiné výhody. Záleží jen na tom, jak si výměnek sami ve smlouvě sjednáte. Výměnek může zahrnovat určité pravidelné peněžní nebo naturální plnění, např. ve formě jakéhosi měsíčního důchodu pro výměnkáře. Ze zákona pak výměnek obsahuje rovněž povinnost osoby, která se k výměnku zavázala, přispívat výměnkáři pomocnými úkony v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi. Bude se například jednat o běžnou výpomoc v domácnosti, obstarání nákupu potravin či léků, odvoz k lékaři apod. Této povinnosti se přitom osoba zavázaná z výměnku nemůže jakkoli zprostit.


Příklad z praxe:

Jahodovi hospodaří na zemědělské usedlosti. Jejich syn Jan se dostal do finančních problémů při podnikání a musel prodat svůj byt v Praze. Jahodovi se proto rozhodli darovat Janovi zemědělskou usedlost s tím, že Jan bude nadále na zemědělské usedlosti hospodařit, neboť sami už na hospodaření nestačí. Aby měli jistotu zaopatření na stáří, dohodli v darovací smlouvě výměnek v podobě doživotního bydlení manželů v určené části zemědělské usedlosti a naturální plnění v podobě 20 % z roční úrody. Součástí výměnku je i možnost Jahodových pěstovat na určené části zahrady domácí plodiny pro svou potřebu a možnost užívání Janova automobilu 1x týdně za účelem nákupu ve městě.


Může pouze dočasně umístit výměnkáře ve zdravotnickém zařízení. Hrazení péče v takovém zařízení však nesmí přesahovat finanční možnosti výměnkáře. Pro výměnkáře má proto výměnek oproti „obyčejné“ služebnosti bytu nesrovnatelné výhody, neboť mu zajistí, že ve stáří nezůstane tzv. „na pospas“. Další obrovskou výhodou je skutečnost, že při zkáze stavby je osoba zavázaná z výměnku ze zákona povinna obstarat výměnkáři náhradní bydlení.

Výměnek je zcela osobní záležitostí

Výměnek je ze zákona vázán na konkrétní osobu výměnkáře. Z toho důvodu nelze výměnek postoupit na jinou osobu ani dědit. To však nevylučuje, aby výměnek obsahoval i některé povinnosti osoby zavázané z výměnku, k nimž je povinna po smrti výměnkáře, např. zajištění důstojného pohřbu. Výměnek může být dokonce sjednán ve prospěch manželů. V případě smrti jednoho z nich pak dle § 2712 NOZ zůstává v původním rozsahu, nezkracuje se. Osoba povinná z výměnku tak například nemůže pozůstalého manžela/manželku omezovat v původním užívání nemovité věci tak, jak byla sjednána pro oba manžele.

Čtěte také

Dům

Čtěte také

Právo stavby aneb Stále lze stavět na cizím pozemku

Nebojte se výměnek využívat

Výměnek je v poslední době využíván zejména staršími lidmi v souvislosti s darováním své nemovitosti potomkům. Přináší jim vhodný způsob zaopatření pro stáří, který lze časově spojit s vyřešením jejich majetkové situace. Darování nemovitých věcí za života přináší samozřejmě i značné výhody obdarovaným potomkům, kteří mohou nemovité věci začít užívat a čerpat jejich plody a užitky již za života svých rodičů. V neposlední řadě darování za života ušetří pozdější starosti s poplatky u notáře a náklady na znalce kvůli ocenění nemovitých věcí v dědickém řízení. Je však třeba dbát na to, aby potomci byli obdarováni spravedlivě, jinak by se opomenutí dědici mohli v rámci dědického řízení dožadovat oprávněné náhrady. V souvislosti s výměnkem je rovněž třeba dbát na jeho správnou formulaci. Rozhodně nedoporučujeme vycházet pouze z dostupných vzorů na internetu, neboť se může lehce stát, že takový vzor katastr nemovitostí odmítne akceptovat a výměnek nezapíše.


Partnerem rubriky je Chytrý rádce, s. r. o., společnost zabývající se právním a finančním poradenstvím v oblasti nemovitostí, a poradenstvím při koupi nemovitosti, především pak zajišťuje podrobný controlling stavby, který dá klientovi srozumitelný pohled na technický stav nemovitosti. www.chytryradce.cz