Jaké jsou možnosti výpovědi nájemní smlouvy nebytových prostor na dobu určitou, je-li ve smlouvě zakotveno: Pronajímatel a nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájem nebytových prostor je upraven zejména v zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Obecně můžeme předeslat, že zatímco smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená na dobu neurčitou může být pronajímatelem i nájemcem písemně vypovězena bez udání důvodu, není-li ovšem v nájemní smlouvě dohodnuto jinak, v případě nájmu na dobu určitou musí být vždy naplněn výpovědní důvod zákonem předvídaný. Bez naplnění tohoto zákonného výpovědního důvodu nemůže pronajímatel ani nájemce platně smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu určitou jednostranně písemně vypovědět. Ustanovení § 9 odstavec 2 tohoto zákona vymezuje výpovědní důvody nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou před uplynutím lhůty ze strany pronajímatele. Pronajimatel může písemně vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou před uplynutím doby, jestliže: a) nájemce užívá nebytový prostor v rozporu se smlouvou; b) nájemce je více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem; c) nájemce, který na základě smlouvy má poskytovat pronajímateli na úhradu nájemného určité služby, tyto služby neposkytuje řádně a včas; d) nájemce nebo osoby, které s ním užívají nebytový prostor, přes písemné upozornění hrubě porušují klid nebo pořádek; e) užívání nebytového prostoru je vázáno na užívání bytu a nájemci byla uložena povinnost byt vyklidit; f) bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež brání užívání nebytového prostoru; g) nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajimatele; h) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd; i) jde o nájem nebytového prostoru v nemovitosti převedené původnímu vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Ustanovení § 9 odstavec 3 tohoto zákona vymezuje výpovědní důvody nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou před uplynutím lhůty ze strany nájemce. Nájemce může písemně vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže: a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pro kterou si nebytový prostor najal; b) nebytový prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání; c) pronajimatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z § 5 odst. 1 (jedná se zejména o povinnost pronajímatele svým nákladem udržovat nebytový prostor ve stavu způsobilém k smluvenému nebo obvyklému užívání a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno). Výpovědní lhůta je tři měsíce, nebylo-li dohodnuto jinak; počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. -epravo.cz-